Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

God handelsskikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

I statsråd i dag er det oppnevnt et lovutvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Utvalget skal ledes av professor Erling Hjelmeng.

I statsråd i dag er det oppnevnt et lovutvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. Utvalget skal ledes av professor Erling Hjelmeng. 

Matkjedeutvalget avga sin innstilling ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat” (NOU 2011:4) 13. april 2011. Matkjedeutvalgets flertall anbefalte en styrket lovregulering av forhold de karakteriserer som urimelig forretningspraksis i dagligvaresektoren. 

- Utvalgsarbeidet vil være et viktig skritt videre for å sikre klarhet i fremtidige kjøreregler i verdikjeden for mat og ivareta forbrukernes interesser, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Oppfølgingen av matkjedeutvalgets innstilling skjer i et samarbeid mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet. 

- Det er forbrukeren som er siste ledd i verdikjeden for mat, og jeg er glad for at lovutvalget i sin utredning skal ivareta deres interesser, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen.

Formålet med utredningen skal være at forbrukernes interesser ivaretas med hensyn til pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet i dagligvaremarkedet, og at aktørene i markedet skal handle med hverandre i samsvar med god forretningsskikk. 

- Virksom konkurranse gjennom hele verdikjeden er viktig for å ivareta forbrukernes interesser, og jeg føler meg trygg på at utvalget vil ha dette aspektet med seg i sitt arbeide, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Foto: Torbjørn Tandberg)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminster Inga Marte Thorkildsen
Barne-, likestillings- og inkluderingsminster Inga Marte Thorkildsen (Foto: Scanpix)
Statsråd Rigmor Aasrud
Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Foto: Johnny Syversen)

Lovutvalget skal innen 1. mai 2013 gjennomgå eksisterende lovgivning. For forhold som ikke vurderes tilfredsstillende regulert, skal utvalget vurdere om reglene som foreslås skal nedfelles i en egen lov, om alle eller deler av reglene bør ivaretas gjennom endringer i eksisterende lovverk eller på annen måte. Utredning av aktuelle tiltak for å sikre effektiv håndheving av reglene er inkludert i utvalgets arbeid. Lovutvalget skal også utrede vesentlige konsekvenser av sine forslag, herunder økonomiske, administrative og konkurransemessige konsekvenser. 

Utvalget har følgende sammensetning: 

  • Professor Erling Hjelmeng (leder), Bærum
  • Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen
  • Advokat Olav Kolstad, Oslo
  • Advokat Thea Susanne Skaug, Bærum
  • Juridisk direktør Toril Melander Stene, Oslo
  • Postdoktor Tina Søreide, Bergen
  • Spesialrådgiver Knut Thonstad, Bærum
 Handlekurv
I statsråd i dag er det oppnevnt et lovutvalg som skal utrede hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren. (Foto: Espen Bratlie / Samfoto)