Høringer

Høring av NOU 2011: 4 "Mat, makt og avmakt - om styrkeforholdene i verdikjeden for mat"

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2011

Vår ref.: 201100803

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2011:4 ”Mat, makt og avmakt – om styrkeforholdene i verdikjeden for mat”.

Utredningen er avgitt til de tre departementene av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. februar 2010. Utvalget overleverte sin innstilling 13. april 2011.

Utvalgets utredning kan hentes fra regjeringens nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2011/nou-2011-4.html?id=640128.

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen 1. desember 2011. En liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@lmd.dep.no.  Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle andre underliggende enheter, og at høringen gjøres kjent for de aktører som vurderes som relevante.

Markedsandeler Bama
Bama har i etterkant av at Matkjedeutvalgets innstilling ble offentliggjort, lagt fram dokumentasjon som korrigerer deres markedsandel til 61% innenfor dagligvare, 81% innefor KBS- markedet og 50% innenfor storhusholdningsmarkedet. Departementene ber om at høringsinstansene legger disse tallene til grunn for eventuelle innspill på frukt- og grøntsektoren.


Med hilsen


Anne Marie Glosli (e.f.)
Avdelingsdirektør                                                          Kristin Orlund
                                                                                  Seniorrådgiver

Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Fiskeri- og kystdepartemntet
Fylkesmannen (alle)
Fylkeskommunen (alle)
KS

Fiskeridirektoratet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet
Markedsrådet
Eksportutvalget for fisk

Forbrukerombudet
Forbrukerrådet

Bransjeorganisasjoner med mer
DagligvareLeverandørenes Forening
Frukt- og Grønnsaksgrossistenes Servicekontor
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
Grøntprodusentenes samarbeidsråd
Konservesfabrikkenes landsforening
Kontraktdyrkernes Landslag  co/ Gartnerhallen
Kjøttindustriens Fellesforbund
Norsk landbrukssamvirke
Coop Norge SA
Coop Nordgrønt
NHO Mat og Bio
NHO Mat og Drikke
Norges Colonialgrossisters Forbund

Norges Franchise Forening
Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
Norsk Gartnerforbund
Norges Importost Forening
Norges Pelsdyralslag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Skogeierforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Baker- og Konditorbransjens Landsforening
Norges Kokkemesteres Landsforening
Småbedriftsforbundet

Merkeordninger/opplysningsvirksomhet
KSL matmerk
Opplysningskontoret for frukt og grønt
Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Opplysningskontoret for meieriprodukter
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Debio

Kompetanse- og nettverksmiljøer
Kompetnasenettverkene for småskala matproduksjon
SIVAS mat og naturinkubatorer


Næringsorganisasjoner/faglag/fagforeninger
Akademikerne
Fiskeri- og Havbruknæringens Landsforening
HSH
LO
Norges Bondelag
Norsk- bonde og småbrukarlag
Norges Fiskarlag
Handel og kontor

Interesseorganisasjoner og andre
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA avd Tønsberg
Fairtrade Max Havelaar Norge
Grønn Hverdag
Hanen
Initiativ for etisk handel
Nores Bygdekvinnelag
Norges bygdeungdomslag
Norges Kvinne- og familieforbund
Oikos
Bondens marked

Forskningsinstitusjoner
SIFO
NILF
Nofima Mat as
Universitetet for miljø og biovitenskap
Handelshøyskolen BI

Følg saken