Høringer

Høring - NOU 2013: 6 God handelsskikk i dagligvaresektoren

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”. Alle som ønsker å sende inn høringsuttalelse til utvalgets innstilling er velkommen til å gjøre dette, uavhengig av om de står på listen over høringsinstanser eller ikke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2013

Vår ref.: 13/723

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender på høring NOU 2013:6 "God handelsskikk i dagligvarekjeden".Utredningen er avgitt til de tre departementene av et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. oktober 2012. Utvalget overleverte sin innstilling 30. april 2013.

Utvalgets utredning kan hentes fra regjeringens nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/nou-er/2013/nou-2013-6.html?id=725309

Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om høringsinstansenes merknader til utredningen innen 31.8.2013. En liste over høringsinstansene følger vedlagt.

Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@lmd.dep.no. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for foreleggelse for eventuelle andre underliggende enheter, og at høringen gjøres kjent for de aktører som vurderes som relevante.

Med hilsen

Gunnar Hagen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                        Torild Jacobsen
                                                                        seniorrådgiver

Offentlig sektor

 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justisdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Fiskeri- og kystdepartementet
 • Fylkesmannen (alle)
 • Fylkeskommunen (alle)
 • KS
 • Fiskeridirektoratet
 • Innovasjon Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Mattilsynet
 • Statens landbruksforvaltning
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Markedsrådet
 • Regjeringsadvokaten
 • Eksportutvalget for fisk
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertvistutvalget

Bransjeorganisasjoner med mer

 • DagligvareLeverandørenes Forening
 • Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund
 • Grøntprodusentenes samarbeidsråd
 • Konservesfabrikkenes landsforening
 • Kontraktdyrkernes Landslag co/ Gartnerhallen
 • Norsk landbrukssamvirke
 • Coop Norge SA
 • Coop Nordgrønt
 • NHO Mat og landbruk
 • NHO Mat og Drikke
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Franchise Forening
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norges Pelsdyralslag
 • Norges Råfisklag
 • Norges Sildesalgslag
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
 • Baker- og Konditorbransjens Landsforening
 • Norges Kokkemesteres Landsforening
 • Småbedriftsforbundet

Merkeordninger/opplysningsvirksomhet

 • KSL matmerk
 • Opplysningskontoret for frukt og grønt
 • Opplysningskontoret for egg og kjøtt
 • Opplysningskontoret for meieriprodukter
 • Stiftelsen Miljømerking i Norge
 • Debio

Kompetanse- og nettverksmiljøer

 • Kompetansenettverkene for småskala matproduksjon
 • SIVAS mat og naturinkubatorer

Næringsorganisasjoner/faglag/fagforeninger

 • Akademikerne
 • Fiskeri- og Havbruknæringens Landsforening
 • Virke
 • LO
 • Norges Bondelag
 • Norsk- Bonde og småbrukarlag
 • Norges Fiskarlag
 • Handel og kontor

Forskningsinstitusjoner

 • SIFO
 • NILF
 • Nofima Mat AS
 • Universitetet for miljø og biovitenskap
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Bergen
 • Handelshøyskolen BI
 • Norges Handelshøyskole

Interesseorganisasjoner og andre

 • Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
 • Advokatfirma Arntzen de Besche
 • Advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
 • Advokatfirmaet Schjødt AS
 • Advokatfirmaet Thommessen AS
 • Advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech AS
 • Advokatfirmaet Wikborg Rein
 • Den norske Advokatforening
 • Norges Juristforbund
 • Fairtrade Max Havelaar Norge
 • Grønn Hverdag
 • Hanen
 • Initiativ for etisk handel
 • Nores Bygdekvinnelag
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Oikos
 • Bondens marked

Følg saken