Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 27. mai 2011

I statsråd i dag er det lagt fram proposisjon om endringer i folketrygdloven når det gjelder ny uføretrygd og alderspensjon til uføre.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. mai 2011. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Meld. St. 24 (2010-2011)
Samarbeidet i NATO i 2010

Arbeidsdepartementet

Prop. 130 L (2010-2011)
Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)
(Pressemelding)

Prop. 128 S (2010-2011)
Tilleggsløyvingar som følgje av reguleringa av grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda mv. frå 1. mai 2011
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Prop. 127 S (2010-2011)
Endringar i ”Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap”

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 129 S (2010-2011)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 126 S (2010-2011)
Jordbruksoppgjøret 2011 – endringer i statsbudsjettet for 2011 m.m.

Samferdselsdepartementet

Prop. 131 S (2010-2011)
Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka – Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby – Momarken i Østfold
(Pressemelding)

2.      Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minste pensjonsnivå i folketrygden fra 1. mai 2011.

Fiskeri- og kystdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrift 26. januar 1990 nr. 67 om arbeidsledighetstrygd i fiske.

3.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 16 delegeres til Finansdepartementet.
(Pressemelding)

4.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ministerråd Tor Wennesland utnevnes til ambassadør i Kairo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl utnevnes tillike til ambassadør i St. George’s, Grenada.

Arbeidsdepartementet

HR-direktør Eva Torill Strømsnes utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Klinikkleder Øystein Mæland åremålsbeskikkes som direktør for Politidirektoratet i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Jordskifterettsleder Trond Magne Movik utnevnes til jordskifteoverrettsleder ved Agder jordskifteoverrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

5.      Andre saker

Finansdepartementet

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica om opplysningar i skattesaker.

 

Til toppen