Offisielt fra statsråd 28. april 2017

I statsråd i dag ble det blant annet vedtatt tildelinger av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2016, til idretts- og kulturformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. april 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet
Meld. St. 3 (2016-2017)
Statsrekneskapen  2016
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 125 L (2016-2017)
Endringer i utlendingsloven
(hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 126 L (2016-2017)
Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 124 S (2016-2017)
Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2017 til lov om endringer i tvisteloven (sikkerhet for sakskostnader).
Lovvedtak 67 (2016-2017)  Lov nr. 19
Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2017 til lov om endringer i plan- og bygningsloven (mer effektive planprosesser, forenklinger mv.).
Lovvedtak 56 (2016-2017)  Lov nr. 20
Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. april 2017 til lov om endringar i bustøttelova (tilbakebetaling av bustøtte).
Lovvedtak 76 (2016-2017)  Lov nr. 21
Loven trer i kraft 1. juni 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. desember 2016 til lov om endringar i offentleglova (gjennomføring av endringsdirektivet til vidarebruksdirektivet).
Lovvedtak 23 (2016-2017)  Lov nr. 22
Loven trer i kraft straks.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. mars 2017 om lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven).
Lovvedtak 57 (2016-2017)  Lov nr. 23
Lova gjeld frå 1. mai 2017.

3. Forskrifter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 17. oktober 2008 nr. 1119 til offentleglova (offentlegforskrifta), fastsettes.

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av lagdommer Therese Steen som leder av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 28. april 2017 til 27. april 2021.

Oppnevning av advokat Trine Buttingsrud Mathiesen som medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 28. april 2017 til 27. april 2021.

Oppnevning av professor Asbjørn Strandbakken som medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 28. april 2017 til 27. april 2021.

Oppnevning av advokat Marianne Klausen som varamedlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 28. april 2017 til 27. april 2021.

Oppnevning av tingrettsdommer Brynjulf Moe som varamedlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 28. april 2017 til 27. april 2021.
(Nyhetssak)

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Politisk rådgiver Jens Frølich Holte konstitueres som statssekretær for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet i den perioden statssekretær Tom Christer Nilsen avvikler fedrepermisjon og ferie.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Lisboa, Anders Erdal, tillike til ambassadør i Praia, Kapp Verde.

Utnevning av ambassadør i Havanna, Ingrid Mollestad, tillike til ambassadør i Kingston, Jamaica.

Utnevning av ambassadør i Bogota, Johan Christopher Vibe, tillike til ambassadør i Panama by, Republikken Panama.

Utnevning av seniorrådgiver Ann Ollestad til generalkonsul i Mumbai, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av juridisk kyndig rettsmedlem Biørn Bogstad til avdelingsleder i Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av advokat Øyvind Bø og seniorrådgiver Lars Kristian Borgly til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av prosjektmedarbeider Anne Cathrine Mørch, lagdommer Bernt Krohg og seniorrådgiver Jostein Nordby som juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten for en periode på inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Øystein Gjeset Ellingsen til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sjefsingeniør Øystein Jakob Bjerva til jordskifterettsleder ved Akershus og Oslo jordskifterett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av forordning (EU) nr. 2017/458 om endringer i Grenseforordningen artikkel 8 med hensyn til styrking av kontrollene av relevante databaser ved de ytre grensene (videreutvikling av Schengen-regelverket).

Inngåelse av avtale mellom de åtte arktiske stater om fremme av internasjonalt arktisk vitenskapelig samarbeid.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 av 12. desember 2006 om legemidler til barn, forordning (EF) nr. 1902/2006 av 20. desember 2006 om endring av forordning 1901/2006 om legemidler til barn, forordning (EF) nr. 469/2009 av 6. mai 2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler og (EU) nr. 488/2012 av 8. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 658/2007 om økonomiske sanksjoner ved brudd på visse forpliktelser i forbindelse med markedsføringstillatelser utstedt i henhold til forordning (EF) nr. 726/2004, i samsvar med et framlagt forslag.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked (’’IMI-forordningen”).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fastsettelse av Hársttáid suohkan som samisk navn på Harstad kommune og fastsettelse Hárstták som samisk bynavn for Harstad. Fastsettelse av rekkefølgen er 1. Harstad 2. Hárstták.
(Nyhetssak)

Fastsettelse av Suorttá suohkan som samisk navn på Sortland kommune og fastsettelse av Suortá som samisk navn for Sortland. Fastsettelse av rekkefølgen er 1. Sortland 2. Suortá.
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2016 til idrettsformål, totalt 2 597 303 000 kroner, fordeles i 2017.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyhetssak)

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2016 til kulturformål, totalt 730 491 516 kroner, fordeles i 2017.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte spillemidler til kulturformål og opptjente renter av innestående midler til kulturformål.