Prop. 124 S (2016–2017)

Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua i Sør-Trøndelag

Samferdselsdepartementet legger frem i denne proposisjonen forslag om utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene- Korporalsbru, i Midtre Gauldal kommune i Sør-Trøndelag. Prosjektet omfatter bygging av 6,4 km to-/trefelts veg med midtrekkverk og fartsgrense 90 km/t i ny trasé på vestsiden av Sokna. Nord for Sokna sentrum vil E6 gå på ny bru over Sokna før vegen går inn i en 3,6 km lang tunnel med ett løp. Bygging av sammenhengende gang- og sykkelveg inngår i prosjektet. Finansieringen er basert på statlige midler og bompenger. E6 Oppland grense – Trondheim er en viktig del av det nasjonale vegnettet og den viktigste hovedvegen i Midt-Norge.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget