Offisielt fra statsråd 3. desember 2021

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. desember 2021. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 32 L (2021–2022)
Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)
(Nyhetssak)

Prop. 35 L (2021-2022)
Lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 36 S (2021–2022)
Ny saldering av statsbudsjettet 2021
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 33 L (2021-2022)
Midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
(Nyhetssak)

Prop. 34 L (2021-2022)
Endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom)
(Nyhetssak)    

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 120 om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven. Loven trer i kraft 1. august 2022.

3. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 1. september 1995  nr. 772 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i diverse forskrifter som følge av endret navn på Sysselmannen m.m. og oppheving av enkelte forskrifter.

Det fastsettes instruks om endring i enkelte instrukser som følge av endret navn på Sysselmannen m.m.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico by, De forente meksikanske stater, Ragnhild Imerslund, tillike til ambassadør i Guatemala by, Republikken Guatemala.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av politimester Kaare Kjølberg Songstad til politimester i Vest politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsutnevning av politimester Johan Brekke til politimester i Innlandet politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

Åremålsutnevning av politimester Nils Kristian Moe til politimester i Trøndelag politidistrikt for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/2365 av 25. november 2015 som gjelder gjennomsiktighet med hensyn til verdipapirfinansieringstransaksjoner og gjenbruk og endring av forordning (EU) 648/2012.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/956 av 28. juni 2018 som gjelder overvåkning og rapportering av CO2 -utslipp fra, og drivstofforbruk for, nye tunge kjøretøyer.
  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1242 av 20. juni 2019 som gjelder fastsettelse av CO2 -utslippsstandarder for nye tunge kjøretøyer og endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 595/2009 og (EU) 2018/956 og rådsdirektiv 96/53/EF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/878 som gjelder endring av direktiv 2013/36/EU med hensyn til unntatte enheter, finansielle holdingselskaper, blandede finansielle holdingselskaper, godtgjøring, tilsynstiltak og -myndighet samt kapitalbevaringstiltak.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/6 av 11. desember 2018 som gjelder legemidler til dyr og oppheving av direktiv 2001/82/EF.