Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2021

I nysaldert budsjett for 2021 anslås bruken av oljepenger til 379,3 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 11,6 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

I proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2021 blir det gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2021 er 34,7 milliarder kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2021, men 17,9 milliarder kroner lavere enn anslått for 2021 i Nasjonalbudsjettet 2022. Den store reduksjonen i underskuddet skyldes blant annet økte utbytte­inntekter og mindre  behov under en rekke koronarelaterte ordninger. Samlet anslås de økonomiske tiltakene i møte med koronapandemien nå å utgjøre 90,4 milliarder kroner i 2021, som er en reduksjon på 7,3 milliarder kroner sammenlignet med anslaget for 2021 i Nasjonal­budsjettet 2022.

Budsjettimpulsen, som er endringen fra året før i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge, anslås til 0,0 pst. i 2021. I Nasjonalbudsjettet 2022 ble budsjettimpulsen for 2021-budsjettet anslått til 0,6 pst.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten anslås til 272,0 milliarder kroner. Det er 173,5 milliarder kroner høyere enn anslått i Saldert budsjett 2021. Økningen må blant annet sees i sammenheng med økte anslag på gasspriser og at innbetalte skatter er vesentlig høyere enn tidligere ventet. Det samlede overskuddet på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond i 2021 anslås til 113,1 milliarder kroner, som er 176,1 milliarder kroner høyere enn lagt til grunn i saldert budsjett.

Den reelle, underliggende veksten i statsbudsjettets utgifter i 2021 anslås til 0,4 pst., målt fra regnskap for 2020.

Tabell 1 Nøkkeltall for 2021-budsjettet på ulike tidspunkt1 (milliarder kroner og prosent)

 

Saldert

Første
halvår

NB22

Nysaldert

Oljekorrigert underskudd

396,6

427,0

412,8

388,9

Strukturelt, oljekorrigert underskudd

344,6

408,5

397,2

379,3

   Prosent av fondskapitalen

3,3

3,7

3,6

3,5

   Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

10,4

12,5

12,1

11,6

Budsjettimpuls (prosentenheter)2

-2,0

0,8

0,6

0,0 

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

98,5

154,0

184,1

272,0

Reell, underliggende utgiftsvekst (prosent)

-3,1

1,9

1,0

0,4

Overskudd på statsbudsjettet og i Statens pensjonsfond

-63,0

-63,7

-23,3

113,1

1 Budsjett for 2021 vedtatt av Stortinget høsten 2020 (Saldert), første halvår medregnet Revidert nasjonalbudsjett 2021, anslag for 2021 i Nasjonalbudsjettet 2022 (NB22) og nysalderingen av 2021-budsjettet.

2 Budsjettimpulsen er målt ved endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge. Medregnet tiltak mot koronapandemien.

Kilde: Finansdepartementet.