Offisielt fra statsråd 30. mai 2008

I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen om samepolitikken behandlet. Det ble også oppnevnt et utvalg for å vurdere hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. mai 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 64 (2007-2008)
Om samtykke til godkjenning av vedlegg VI av 14. juni 2005 om ansvar i krisesituasjonar der det er akutt fare for skade på miljøet, til Protokoll til Antarktistraktaten om miljøvern av 4. oktober 1991

St.meld. nr. 27 (2007-2008)
Nedrustning og ikke-spredning

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 63 (2007-2008)
Om lov om endringer i folketrygdloven 
(utvidelse av sykmeldingsretten for kiropraktorer og manuellterapeuter mv.)
(Pressemelding)

St.meld. nr. 28 (2007-2008)
Samepolitikken
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 62 (2007-2008)
Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud land m.m.

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 8. mai 2008 til lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester mv.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.
Besl. O. nr. 76 (2007-2008)  Lov nr. 36

Kultur- og kirkedepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 98 om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting. § 10-3 første og andre ledd skal gjelde fra 1. juli 2008. (Se også pkt. 3 Forskrifter)

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift 24. mai 1996 nr. 514 om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip med virkning fra 21. november 2008.

Kultur- og kirkedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting. Endringene skal gjelde fra 1. juli 2008.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om fredning av Danmark naturreservat, Frogn kommune i Akershus fylke.
Samtidig oppheves midlertidig vern av 19. februar 1979 fattet av Miljøverndepartementet.

4.      Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere hvordan bærekraftig utvikling og klima bedre kan ivaretas i offentlige beslutningsprosesser:

Administrerende direktør Øystein Olsen (utvalgsleder), Bærum
Professor Olav Bolland, Trondheim
Fylkesmiljøvernsjef Bente Christiansen, Vadsø
Professor Michael Hoel, Oslo
Forsker Per Botolf Maurseth, Oslo
Førsteamanuensis Karine Nyborg, Bærum
Seksjonssjef Gunn Paulsen, Trondheim
Kanslichef Joakim Sonnegård, Stockholm
Daglig leder Ingeborg Rasmussen, Bærum

Justis- og politidepartementet

Jordskifterettsleder Johan Arne Slørdal oppnevnes som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2008 til og med 31. mai 2012.

5.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra korrespondent Alf Ole Ask over Utenriksdepartementets vedtak av 29. april 2008 om å nekte innsyn i dokument 2007/00105-16 og dokument 2007/00335-8. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Linn Karen Ravn over Olje- og energidepartementets avslag      5. og 7. mai 2008 på begjæring om innsyn i dokument 07/02096-1, 08/01659-1, 08/01646-1 og 08/01650-1. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Bucuresti, Øystein Hovdkinn, utnevnes tillike til ambassadør i Chisinau.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Hilde Kjeksrud Sakariassen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter til 31. mai 2009.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Arnhild Wartiainen utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 25/2008 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) og etablering av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA), samt direktiv 2006/121/EF om regelverk for kjemikalier, kan bli bindende for Norge.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vedtak om lenging av tidsavgrensa løyve etter konkurranselova § 13 for Den norske Forleggerforening og Den norske bokhandlerforening til å samarbeide om fastpris for fagbøker og lærebøker for høgare utdanning.
Vedtaket trer i kraft 1. juli 2008 og gjeld til 31. desember 2010.
(Pressemelding)

Til toppen