Offisielt fra statsråd 30. september 2016

I statsråd i dag ble det lagt fram en stortingsmelding om trafikksikkerhetsarbeid.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. september 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Meld. St. 39 (2015-2016)
Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(Nyhetssak

Finansdepartementet
Prop. 164 L (2015-2016)
Lov om folkeregistrering (folkeregisterloven)
(Nyhetssak

Prop. 166 L (2015-2016)
Endringer i lov om EØS-finanstilsyn, lov om kredittvurderingsbyråer, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og verdipapirhandelloven (oppfølging av EØS-finanstilsyn)
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Meld. St. 40 (2015-2016)
Trafikksikkerhetsarbeidet – samordning og organisering
(Nyhetssak

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 62 annet til syvende ledd, § 90, § 100 og § 100 a trer i kraft 1. oktober 2016.
(Nyhetssak

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om anvendelse av sikkerhetsloven for Dronning Maud Land fastsettes. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om nærmere regler ved sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fastsettes.
(Nyhetssak

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 57 annet ledd til å fastsette stedet for embetskontoret i forbindelse med grensejusteringen for statsadvokatembetene, delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
(Se pkt. 6. Andre saker).
(Nyhetssak) 

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Mexico, Merethe Nergaard, tillike til ambassadør i Tegucigalpa, Honduras. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av assisterende fylkesmann Ingvild Aleksandersen i det midlertidige embetet som fylkesmann i Finnmark. Det midlertidige embetet varer fram til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Finnmark, dog senest til 31. desember 2018. Tiltredelse skjer fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Nyhetssak

6. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Statsadvokatembetenes navn og distriktsinndeling fastsettes.

Endringene iverksettes fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Se pkt. 4. Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak) 

Olje- og energidepartementet
Sira-Kvina Kraftselskap DA gis tillatelse til bygging av Rafoss kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Kvinesdal kommune.
(Nyhetssak)