Offisielt frå statsrådet 4. mars 2016

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ei melding til Stortinget om fosterheimsordninga.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. mars 2016. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 67 S (2015-2016)
Oppstart av Prosjekt 2 i modernisering av IKT i Arbeids- og velferdsetaten
(Nyheitssak)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Meld. St. 17 (2015-2016)
Trygghet og omsorg
Fosterhjem til barns beste
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet 
Prop. 65 L (2015-2016)
Endringer i forvaltningsloven (forbud mot bruk av barn som tolk)
(Nyheitssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 66 L (2015-2016)
Endringer i lov om Innovasjon Norge
(ansvarsforhold og forvaltning)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) ikraftsettes 1. juli 2016.(Sjå pkt. 7 Andre saker)
(Nyheitssak) 

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 13. desember 2013 nr. 124 om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven). Romertall III trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling, fastsettes.

4. Styrer, utval

Finansdepartementet
Oppnevning av siviløkonom Arne Hyttnes, Gjøvik, som 1. varamedlem og administrerende direktør Kristine Landmark, Ålesund, som 2. varamedlem til Norges Banks hovedstyre for perioden 4. mars 2016 til 31. desember 2019.
(Nyheitssak)

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere hvordan delingsøkonomien kan gi mer effektiv ressursutnyttelse: 

Leder
Professor Tommy Staahl Gabrielsen, Bergen

Medlemmer
Professor Espen Rasmus Moen, Oslo
Advokat Siri Teigum, Oslo
Sjeføkonom Roger Schjerva, Halden
Professor Tor Wallin Andreassen, Bærum
Direktør Randi Runa Svenkerud Flesland, Oslo
Gründer Anders Hordvei Mjåset, Oslo
Direktør Christine Korme, Oslo
LO-sekretær Trude Tinnlund, Fredrikstad
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal vurdere påtalemyndighetens kapasitet og kompetanse:

Leder
Tor Langbach, Trondheim 

Medlemmer
Tingrettsdommer Fredrik Rieber-Mohn, Eidsvoll
Leder Sverre Bromander, Oslo
Førstestatsadvokat Kjerstin Kvande, Røyken
Politimester Ole Sæverud, Tromsø
Advokat Anne Kroken, Stavanger
Seksjonsleder Lill Heidi Tinholt, Hønefoss
Seniorskattejurist Inger Coll, Oslo
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg for å gjennomgå statsallmenningslovverket: 

Leder
Høyesterettsdommer Karl Arne Utgård, Oppegård

Medlemmer
Førsteamanuensis Kathrine Broch Hauge, Oslo
Selvstendig næringsdrivende Hanne Alstrup Velure, Lesja
Daglig leder Jan Gleditsch Borgnes, Hol
Gårdbruker Ingeborg Østerås, Verdal
Leder Ellinor Marita Jåma, Snåsa
Fagsjef Siri Parmann, Bærum
Leder Elle Merete Omma, Tromsø
Advokat Bjørn Terje Smistad, Namsos
Advokat Ole Jacob Helmen, Bærum
Gårdbruker Rolv Kristen Øygard, Skjåk
Leder Anne Mari Aamelfot Hjelle, Oslo
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klagen fra den anonyme personen som benytter pseudonymet «Petimeteret» over Justis- og beredskapsdepartementets avslag 3. februar 2016 på begjæring om innsyn i diverse e-poster etter offentleglova, tas ikke til følge.  

6. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av oberst Tonje Skinnarland til brigader i Luftforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av professor dr. juris Rune Sæbø som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 14. mars 2016 til og med 3. juli 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konstitusjon av assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen som fylkesmann i Oppland. Vikariatet varer så lenge Christl Kvam er statssekretær eller til en eventuell endring i strukturen for embetene som berører Fylkesmannen i Oppland, dog senest til 31. desember 2018. Tiltredelse skjer fra det tidspunktet departementet bestemmer.
(Nyheitssak

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Ragnhild Gunnes til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anne Magnussøn til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet
Inngåelse av avtale mellom Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og Norge om soning av dommer avsagt av ICC.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, undertegnes og ratifiseres med de forbehold og erklæringer som fremgår av et framlagt forslag.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utpekes som sentralmyndighet i medhold av konvensjonens artikkel 29 nr. 1.

(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsettingar)
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Instruks for sysselmannen på Svalbard fastsatt ved kongelig resolusjon 20. april 1979, oppheves.