Offisielt fra statsråd 4. november 2016

I statsråd i dag er det lagt fram et lovforslag om aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. november 2016. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 16 S (2016-2017)
Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949.
(Nyhetssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 13 L (2016-2017)
Endringer i sosialtjenesteloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (aktivitetsplikt for unge mottakere av stønad til livsopphold mv.)

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 5 (2016-2017)
Endring av Prop. 1 S (2016-2017)
Statsbudsjettet 2017 (saldering) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 4 (2016-2017)
Endring av Prop. 1 S  Tillegg 1 (2016-2017)
Statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (innføring av en ordning med nøytral merverdiavgift i helseforetakene) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 14 L (2016-2017)
Endringer i rettshjelploven
(justering av egenandel og retten til fri sakførsel) 

Prop. 15 L (2016-2017)
Endringer i rettsgebyrloven
(forskriftshjemmel for justering av rettsgebyret) 

Kunnskapsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 3 (2016-2017)
Endring av Prop. 1 S (2016-2017)
Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet
(tilskudd til frittstående skoler)

Landbruks- og matdepartementet
Meld. St. 8 (2016 – 2017)
Pelsdyrnæringen
(Nyhetssak

Samferdselsdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 2 (2016-2017)
Endring av Prop. 1 S (2016-2017)
Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen)
(Nyhetssak

2. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Norges Kristne Råd over avslag på søknad om forslagsrett for oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda 2017-2020, tas ikke til følge. 

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Santiago, Beate Stirø, tillike til ambassadør i Lima, Peru. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av assisterende departementsråd Målfrid Bjærum til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak

Justis- og beredskapsdepartementet
Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Folke Åmlid ved Rogaland statsadvokatembeter fra 1. januar 2017 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2017. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Utnevning av underdirektør Solveig Brekke Fjeldheim til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Sigrid Dahl Grønnevet til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.