Prop. 1 S Tillegg 3 (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 — Endring av Prop. 1 S (2016–2017) Statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet (tilskudd til frittstående skoler)

I beregningen av statstilskuddet til frittstående skoler for 2017 er det blitt brukt feil grunnlagsdata som har medført at nivået på tilskuddet er satt for lavt. Tilskuddet til frittstående skoler skal oppfylle de finansielle forpliktelsene staten har overfor skolene etter loven. Satsene må dermed korrigeres slik at skolene mottar riktig tilskuddsbeløp. Regjeringen foreslår dermed en økning på 53,2 mill. kroner over kap. 228 sammenlignet med Prop. 1 S (2016–2017) under Kunnskapsdepartementet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget