Offisielt fra statsråd 9. november 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. november 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 10 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg om endring av Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 4. januar 1960, undertegnet i Vaduz 21. juni 2001

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2001-2002)
Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2002

Finansdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2001-2002)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet medregnet folketrygden 2002


Ot.prp. nr. 21 (2001-2002)
Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002)

Ot.meld. nr. 2 (2001-2002)
Om tilbaketrekning av deler av Ot.prp. nr. 1 (2001-2002) Skatte- og avgiftsopplegget 2002 – lovendringer

Landbruksdepartementet

Ot.meld. nr. 1 (2001-2002)
Om tilbaketrekking av Ot.prp. nr. 12 (2001-2002) om endring av lov 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) og lov 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)

Ot.prp. nr. 20 (2001-2002)
Om lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 4 om utførselsforbud for levende rev, skogmår mv.

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Torbjørn Holthe utnevnes til generalkonsul i Rio de Janeiro med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Klaus Gjørtsvang Andersen utnevnes til ulønnet konsul i Fredericia, Danmark.

Ekspedisjonssjef Hanna Marit Jahr beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for utdanningsspørsmål ved Norges faste delegasjon til Den europeiske union i Brussel, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Gunvor Alida Endresen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Luanda, for et tidsrom av inntil 2 år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Steinar Bjørnshauge Hannestad utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Dommer Finn Kløvstad utnevnes til herredsrettsdommer ved Ytre Follo sorenskriverembete og konstitueres som sorenskriver samme sted med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Åremålsutnevning av:

Ekspedisjonssjef Vidar Peder Refvik til politimester i Hordaland politidistrikt, ekspedisjonssjef Torodd Veiding til politimester i Asker og Bærum politidistrikt, politimester Bjørn Hareide til politimester i Agder politidistrikt, politimester Stein Ulrich til politimester i Follo politidistrikt, politimester Karl-Henrik Sjursen til politimester i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, politimester Svein Opsahl til politimester i Hedmark politidistrikt, politimester Arnstein Nilssen til politimester i Nordmøre og Romsdal politidistrikt, politimester Trond Prytz til politimester i Nord-Trøndelag politidistrikt, politimester Olav Sønderland til politimester i Rogaland politidistrikt, politimester Kjell Ese til politimester i Sogn og Fjordane politidistrikt, politiinspektør Christine Fossen til politimester i Søndre Buskerud politidistrikt, politimester Per Martin Marum til politimester i Sør-Trøndelag politidistrikt, politimester Geir Sønstebø til politimester i Telemark politidistrikt, assisterende direktør Hans Sverre Sjøvold til politimester i Vestfold politidistrikt, konstituert politimester Ketil Haukaas til politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, lensmann Otto Stærk til politimester i Østfold politidistrikt, konstituert politimester Elisabeth Kaas til politimester i Midtre Hålogaland politidistrikt, for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Professor dr. juris Henry John Mæland konstitueres som høyesterettsdommer fra 19. november 2001 til og med 17. februar 2002.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Førstelektor Øystein Bjørdal utnevnes til sokneprest i Molde prestegjeld og domprost i Molde domprosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Prost Sigurd Skjelsbæk utnevnes til sokneprest i Mandal prestegjeld og prost i Mandal prosti i Agder bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Bjørn Johan Pedersen utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Direktør Kari Gjesteby konstitueres i embetet som nasjonalbibliotekar fra det tidspunkt Kulturdepartementet bestemmer og fram til 1. september 2003.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av Europeisk overenskomst av 5. mars 1996 om personer som deltar i rettergang ved den Europeiske menneskerettighetsdomstol.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 med hensyn til bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av disponering av innretningene på Varg-feltet.

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Valhall-flanker.
(Pressemelding)

Statkraft SF gis tillatelse til overføring av konsesjoner for regulering av Høyangervassdragene i Høyanger, Balestrand og Gaula.