Offisielt fra statsråd 9. september 2022

I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Røros kommune og Trondheim kommune.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 9. september 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 139 L (2021-2022)
Endringer i allmenngjøringsloven (adgang til å gi forskrift om oppdragstakers dokumentasjonsplikt).
(Nyhetssak)

2. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Det fastsettes forskrift om omforente områder etter lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.

3. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Utnevning av fagdirektør Elisabeth Berge til lovrådgiver i Finansdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

4. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. september 2022 til og med 14. oktober 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Fastsettelse av Rossen tjïelte som samisk navn på Røros kommune.
(Nyhetssak)

Fastsettelse av Tråanten tjïelte som samisk navn på Trondheim kommune.
(Nyhetssak)