Offisielt frå statsrådet 1. juni 2007

En egen stortingsmelding om hovedstaden ble behandlet i statsråd i dag. Regjeringen legger vekt på at Norge trenger en sterk hovedstatsregion, og det er første gang en egen hovedstatsmelding blir presentert.

Statsråd vart halde på Oslo slott 1. juni 2007. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker  

St. prp. nr. 81 (2006-2007)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 83 (2006-2007)
Om trygdeoppgjeret 2007

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 82 (2006-2007)
Om lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 80 (2006-2007)
Om endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 84 (2006-2007)
Om Halden fengsel

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 31 (2006-2007)
Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 67 (2006-2007)
Om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 24. mai 2007 til lov om endringer i utlendingsloven (senking av terskelen for omgjøring av vedtak).
Loven trer i kraft 1. juni 2007.
Besl. O. nr. 71 (2006-2007)  Lov nr. 18
(Pressemelding)

3.      Forskrifter

Fiskeri- og kystdepartementet

Forskrift om endring i forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) fastsettes.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Forskrift om statlig refusjon av utgifter til kommunale presteboliger fastsettes.

Miljøverndepartementet

Forskrift om endring i forskrift 1. juni 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard fastsettes.

4.      Delegasjon av myndigheit

Barne- og likestillingsdepartementet

Delegasjon av Barne- og likestillingsdepartementets myndighet etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 18A annet ledd til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

5.      Styrer, utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede en samlet lov mot diskriminering, en grunnlovsbestemmelse mot diskriminering og om Norge bør ratifisere protokoll 12 til Den europeiske menneskerettkonvensjonen (EMK), samt bortfall av unntaket fra diskriminseringsforbudet som i dag finnes i likestillingsloven og arbeidsmiljøloven:

Leder:
Hans Petter Graver, professor, Oslo

Medlemmer:
Hege Brækhus, professor, Tromsø
Ronald Craig, post.doc., Bærum
Marius Emberland, førsteamanuensis, Oslo
Bera Ulstein Moseng, stipendiat, Oslo
Mona Næss, senioradvokat, Asker
Tolle Stabell, assisterende regjeringsadvokat, Røyken
Ann Marit Sæbønes, direktør, Oslo
Jan Tøssebro, professor, Trondheim
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Følgende medlemmer utnevnes til et offentlig utvalg mot skatteunndragelser:

Ellen Mo, lagdommer, Oslo, leder
Knut Erik Omholt, avdelingsdirektør, Bærum, nestleder
Guro Glærum Kleppe, konstituert lovrådgiver, Hamar
Gry Nilsen, leder, Drammen
Harald Brandsås, fagdirektør, Hole
Helge Aarseth, advokat, Molde
Britt Inger Ileby, avdelingssjef, Malvik
Jan Egil Kristiansen, direktør, Ski
Helge Lindrup, seniorrådgiver, Asker
Geir Kjetil Finneide, seniorrådgiver, Eidsvoll
Børre Pettersen, seniorrådgiver, Asker
Ellen Mulstad, advokat, Asker
Anne-Karine Tverråen, juridisk rådgiver, Skien
Solveig Pedersen, spesialrevisor, Alta
Hans-Petter Aas, seniorrådgiver, Oslo
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Gjenoppnevning av direktør/psykologspesialist Halvor Kjølstad som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. juni 2007 – 31. mai 2011.

Oppnevning av lagmann Ola Dahl som midlertidig varamedlem for lederen av Tilsynsutvalget for dommere i sak nr. 11/2007.

6.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Statssekretær Mette Gundersen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Trond Giske med fratredelse 4. juni 2007.
(Pressemelding)

Konstituert statssekretær Halvard Ingebrigtsen utnevnes til statssekretær for statsråd Trond Giske med tiltredelse 4. juni 2007.
(Pressemelding)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Tilsetjing på åremål av administrerande direktør Øivind Christoffersen til administrerande direktør for Statsbygg for seks år frå 1. juli 2007.

Nærings- og handelsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Emma C. Jensen Stenseth utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 153/2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 1419/2006 om sjøtransport kan bli bindende for Norge.

Avtale om endring av avtaler av 7. august 2002 og 1. juli 2005 med Sverige om Den nye Svinesundforbindelsen
og
avtale om endring av avtale av 1. juli 2005 med Sverige om bompengesystem for ferdsel med motorkjøretøy på Den nye Svinesundforbindelsen, undertegnes.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Jens Stoltenberg med ektefelle ved reise til Russland 6. – 10. juni 2007.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen