Offisielt frå statsrådet 11. desember 2015

I statsrådet vart det i dag vedteke forskrifter om vern av 66 skogområde i Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane.

Statsråd vart halde på Oslo slott 11. desember 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet
Prop. 38 L (2015-2016)
Lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 40 L (2015-2016)
Endringer i psykisk helsevernloven mv.
(rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)

Kulturdepartementet
Prop. 39 L (2015-2016)
Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Prop. 37 L (2015-2016)
Endringer i konkurranseloven
(Konkurranseklagenemnda, kartellforlik mm.)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om endringar i spesialisthelsetjenesteloven m.m. (kontaktlege i spesialisthelsetenesta m.m.).
Lovvedtak 7 (2015-2016)  Lov nr. 97 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov).
Lovvedtak 11 (2015-2016)  Lov nr. 98
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 2015 til lov om konsortium for europeisk forskningsinfrastruktur (ERIC-lova).
Lovvedtak 1 (2015-2016)  Lov nr. 99
Lova gjeld frå 1. januar 2016.

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember  2015 til lov om endringar i jordskiftelova (reglar om saksbehandling mv.).
Lovvedtak 10 (2015-2016)  Lov nr. 100
Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 1. desember 2015 til lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m. (ITS-loven).
Lovvedtak 9 (2015-2016)  Lov nr. 101
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak av 17. november 2015 til lov om endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar).
Lovvedtak 2 (2015-2016)  Lov nr. 102
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Forskrift om restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Guinea-Bissau fastsettes. 

Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak i lys av situasjonen i Sør-Sudan fastsettes. 

Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Egypt fastsettes. 

Forskrift om restriktive tiltak mot visse personer i lys av situasjonen i Tunisia fastsettes.

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2016 fastsettes.

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrifter om vern for 66 skogområder i fylkene Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Sogn og Fjordane fastsettes.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Forskrift om endring i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1193 om offentlege arkiv fastsettes.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Forskrift om inndeling i jordskiftesogn og tilordning til lagmannsrettene fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet, fiskerisaker
Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) og forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten vert fastsett.

4. Delegering av myndigheit

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Kgl.res. 11. oktober 2002 om delegering av myndighet i enkelte bestemmelser på familierettsområdet 1) første strekpunkt i.f. og andre strekpunkt, oppheves.

Kgl.res 1. juni 2007 om delegering av myndighet i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter lov om ekteskap § 18a annet ledd, oppheves.

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2016.

5. Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av advokat Randi Birgitte Bull som varamedlem i Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Etablering av Regelrådet i samsvar med vedlagt liste.

Funksjonstid fire år:
Rådsmedlem og leder: adm. dir. Sandra Riise, Oslo
Rådsmedlem: professor Siri Pettersen Strandenes, Bergen
Varamedlem: rådmann Just Hjalmar Johansen, Sortland

Funksjonstid to år:
Rådsmedlem og nestleder: advokat Joar Grimsbu, Trondheim
Rådsmedlem: adm. dir. Øystein Moan, Oslo
Varamedlem: professor Gry Agnete Alsos, Bodø

6. Utnemningar m.m.

Finansdepartementet
Utnevning av fagdirektør Erik Vassnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet, med virkning fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet, næringssaker
Utnevning av seniorrådgiver Liv Lunde til underdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor
Forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS overføres fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet 1. januar 2016.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB).

Godkjennelse av protokoll av 27. november 2014 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering).

Olje- og energidepartementet
Nedre Otta DA under stiftelse og A/S Eidefoss gis tillatelser for bygging av Nedre Otta kraftverk og for kraftledninger fra Nedre Otta kraftverk til Tolstadåsen og Vågåruste med tilhørende anlegg.
(Nyheitssak)

Agder Energi Vannkraft AS gis tillatelser for bygging og drift av Fennefoss kraftverk i Evje og Hornnes kommune.
(Nyheitssak)