Proposisjoner til Stortinget

Prop. 40 L (2015–2016)

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)

I proposisjonen foreslås endringer i psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Departementet tar sikte på å fastsette ny, oppdatert forskrift om rettigheter og bruk av tvang, som skal gjelde for alle institusjoner for rusbehandling. I proposisjonen foreslås klarere rammer i lovverket for bruk av tiltak uten pasientens eller brukerens samtykke. I tillegg presenteres hovedtrekkene i den planlagte nye forskriften. Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 knyttet til rusmiddeltesting.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget