Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 40 L (2015–2016)

Endringer i psykisk helsevernloven mv. (rettigheter og bruk av tvang på rusfeltet)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Departementet tar sikte på å fastsette ny forskrift om rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusbehandling, som vil erstatte gjeldende forskrift på feltet. Forskriften skal omhandle både institusjoner i spesialisthelsetjenesten og på kommunalt nivå, og både private og offentlige institusjoner. Forskriften vil være hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-14 og helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4. I proposisjonen foreslås endringer i de to lovhjemlene, blant annet for å sette klarere lovrammer for bruk av tiltak uten pasientens eller brukerens samtykke.

Proposisjonen inneholder også forslag til endringer i psykisk helsevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 knyttet til rusmiddeltesting. Regelverket bør åpne for andre typer rusmiddeltesting enn urinprøver. De alminnelige reglene for rusmiddeltesting i psykisk helsevernloven bør gjelde for pasienter med rusmiddelproblemer når de er innlagt i det psykiske helsevernet. Fylkesnemndas kompetanse til å vedta rusmiddeltesting av tvangsinnlagte i institusjoner for rusbehandling bør overføres til de enkelte institusjonene. Testing skal bare kunne foretas når det er nødvendig ut fra formålet med oppholdet.

I tillegg til forslagene til lovendringer, presenteres hovedtrekkene i den planlagte nye forskriften om rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusbehandling.

Til toppen
Til dokumentets forside