Offisielt frå statsrådet 12. august 2022

I statsrådet i dag vart det oppnemnd ei ekspertgruppe om barn i fattige familiar. Ekspertgruppa skal mellom anna sjå på korleis den offentlege innsatsen bør prioriterast, både for å styrkje oppvekstvilkåra til barn som veks opp i fattige familiar på kort sikt og førebyggje at fattigdom går i arv.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 12. august 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 138 S (2021-2022)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning
nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 123 om endringer i politiloven (erstatning for skader som skyldes pålagt trening, mv.). Loven trer i kraft 1. september 2022.
(Nyheitssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 23. januar 1981 nr. 8983 om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling (voldsoffererstatningsforskriften).

4. Styrer og utval

Barne- og familiedepartementet
Oppnemning av ekspertgruppe om barn i fattige familiar.

Leiar:
Professor Mari Rege, Stavanger

Medlemmer:
Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen
Professor Henrik Daae Zachrisson, Oslo
Professor Tormod Bøe, Bergen
Leder for profesjonsrådet for sosionomar i Fellesorganisasjonen Hanne Solfrid Glemmestad, Gjøvik
Dagleg leiar Tone Fløtten, Oslo
Kommunaldirektør Kjell Hugvik, Bodø
Postdoktor Nina Eirin Drange, Oslo
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det oppnevnes et utvalg som skal gjennomgå tannhelsefeltet.

Leder:
Evy-Anni Evensen, pensjonist, Halden

Medlemmer:
Farshad Alamdari, overtannlege, Trysil
Lena Bendiksen, professor, Tromsø
Ellen Berggreen, professor, Bergen
Kurt Richard Brekke, professor, Bergen
Eli Feiring, professor, Oslo
Gry Jakhelln, fagansvarlig, Ferder
Kari Kjenndalen, pensjonist, Oslo
Pernille Lysaker, fylkestannhelsesjef, Stavanger
Heming Olsen-Bergem, president, Asker
Kristian Onarheim, ass. fagdirektør, Trondheim
Kurt Rønning, nestleder, Indre Fosen
Per Tovmo, professor, Trondheim
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Det oppnevnes et offentlig utvalg for å utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansierte velferdstjenester.

Leder:
Pensjonist Tor Saglie, Oslo

Medlemmer:
Kommunedirektør Hogne Eidissen, Senja
Professor Ingunn Tollisen Ellingsen, Stavanger
Professor emeritus Marta Szebehely, Stockholm
Velferdsdirektør Eli Blakstad, Sør-Fron
Forsker Karl Henrik Sivesind, Bærum
Styreleder Ragnhild Finden, Stange
HR-direktør Benjamin Endre Larsen, Oslo
Jurist Gøril Bjerkan, Bærum
Daglig leder Linn Herning, Oslo
Direktør Arve Varden, Høyanger
Spesialrådgiver Marie Nygren, Lørenskog
Næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme, Oslo
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Akademiet Vgs Møre AS og Garno AS av 14. oktober 2021 på Kunnskapsdepartementets vedtak 30. september 2021 om sammenslåing av de to skolenes godkjenninger etter friskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Viken fylkeskommune 22. oktober 2021 på Kunnskapsdepartementets vedtak 30. september 2021 om godkjenning av økt elevtall ved Akademiet vgs Heltberg Drammen AS. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Viken fylkeskommune 22. oktober 2021 på Kunnskapsdepartementets vedtak 30. september 2021 om endring av godkjenningsgrunnlag og økt elevtall ved Akademiet Fredrikstad AS. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Robert Kvile til ambassadør i Moskva, Den russiske føderasjonen. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av seksjonssjef Elisabeth Rise til visepolitimester i Trøndelag politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Eli Nessimo til statsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Jorild Steindal til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av førstestatsadvokat Esben Kyhring som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet fra 1. september 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Alexander Wiken Lange til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Anette Smedsvig til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av konstituert underdirektør Charlotte Elvsaas til underdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrår fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart i forbindelse med tariffoppgjøret for Flyteknikeroverenskomsten i 2022.

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Lederne og Norsk olje og gass i forbindelse med hovedoppgjøret 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet
Foreløpig departementsbeslutning av 13. juli 2022 om forlenget anvendelse av fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 fra og med 15. juli 2022 til og med 14. august 2022 bekreftes, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 tredje punktum.

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. august 2022 til og med 14. september 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Det blir fastsett endring av retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar i pre-interessentskap for utredning av mulig gassrørledning fra Wisting, via Johan Castberg, til Snøhvit.

Petoro AS, som forvalter av Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE), deltar i pre-interessentskap for å gjennomføre en mulighetsstudie knyttet til utfordringene med økt CO2-innhold i gass på Kårstø.

Statsministerens kontor
Kristina Torbergsen gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet.

Ekspedisjonssjef Erling Rimestad konstitueres som statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet så lenge statssekretær Finn Henrik Thune er fraværende, men ikke ut over 13. oktober 2022.   

Sigrid Hagerup Melhuus´ konstitusjon som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet forlenges til og med 23. september 2022.  

Alle endringene ovenfor skjer med virkning fra 12. august 2022 kl. 12.00.
(Nyheitssak)

Oppnevning av statsråd Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim som settestatsråd for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt ved behandling av saker som gjelder utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Kjersti Ertresvåg Andersen, der Huitfeldt på grunn av sin relasjon til Andersen er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 
(Nyheitssak)