Prop. 138 S (2021–2022)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF

I proposisjonen bes det om Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 (BRRD2).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget