Offisielt frå statsrådet 13. oktober 2023

I statsrådet i dag vart flaggkommandør Oliver Berdal utnemnt til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordra i stilling som sjef for Sjøforsvaret.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 13. oktober 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, Olav Myklebust, tillike til ambassadør i Doha, Staten Qatar.

Finansdepartementet

Utnevning av seniorskattejuristene Ida Monasdatter Lynne, Lars Rønningen Sandbu, Andreas Skatvold Eide, Stine Marie Riis Håkonsen og Linda Helena Bragstad til lovrådgivere i Finansdepartementet. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av flaggkommandør Oliver Berdal til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Sjøforsvaret. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsutnevning av visepolitimester Geir Johan Solem til visepolitimester i Oslo politidistrikt for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av politiinspektør Stig Morten Løkkebakken til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av advokat Mette-Julie Sundby til tingrettsdommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Gard-Håvard Røren Sem-Onarheim til tingrettsdommer ved Hordaland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Elisabeth Myhre og administrerende direktør Mari Trønnblom Skjærstad til tingrettsdommere ved Østre Innlandet tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Konstitusjon av fagdirektør Charlotte Rustad som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet til og med 31. desember 2024, med mulighet for forlengelse i et halvt år. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Beskikkelse av nestleder Sarah Wennberg Svendsen som leder av Klagenemda for industrielle rettigheter. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

  1. Statssekretær Geir Indrefjord gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet og utnevnes på ny som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet.
  2. Utnevning av assisterende enhetsleder Sigve Bolstad som statssekretær for statsråd Emilie Enger Mehl i Justis- og beredskapsdepartementet.
  3. Konstitusjon av politisk rådgiver Siv Sætran som statssekretær for statsråd Geir Pollestad i Landbruks- og matdepartementet i perioden fra og med 24. oktober 2023 til og med 7. november 2023.
  4. Statssekretær Jakob Bjelland gis avskjed i nåde med virkning fra 1. november 2023 som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet.
  5. Endringene i punkt 1 og 2 skjer med virkning fra 13. oktober 2023 kl. 12.00.

Relatert:

2. Klagesaker m.m.

Statsministerens kontor

Klager fra Balder Haarklou Jensen og Thomas Spence over Statsministerens kontors avslag henholdsvis 7. september 2023 og 20. september 2023 på krav om innsyn i dokumenter om vurderinger, nedtegnelser og møtereferat mv. knyttet til tidligere statsminister Erna Solbergs habilitet tas ikke til følge.

3. Andre saker

Utanriksdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2023 under kapittel 100, post 01, kan overskrides med inntil 10 mill. kroner.

Statsministerens kontor

Overføring av forvaltningsansvaret for beskyttelsesinstruksen fra Statsministerens kontor til Justis- og beredskapsdepartementet.