Offisielt frå statsrådet 15. juni 2012

I statsrådet i dag vart det blant anna lagt fram ei stortingsmelding om samfunnstryggleik og ei melding om bygningspolitikken. Det vart også vedteke tildelingar av Medaljen for edel dåd for redningsinnsats ved Utøya 22. juli 2011.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. juni 2012. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

 1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 130 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 101/2012 av 30. april 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet)

Prop. 133 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 9/2012 av 10. februar 2012 om innlemming i EØS-avtala av forordning (EF) nr. 282/2008 om materiale og gjenstandar av resirkulert plast som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

Arbeidsdepartementet

Prop. 134 L (2011-2012)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service (vekterkonflikten) ved tariffoppgjøret 2012

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 132 L (2011-2012)
Endringer i statsborgerloven
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Prop. 131 S (2011-2012)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Guatemala om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 15. mai 2012

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 129 L (2011-2012)
Endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet)
(Pressemelding)

Meld. St. 29 (2011-2012)
Samfunnssikkerhet
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Meld. St. 28 (2011-2012)
Gode bygg for eit betre samfunn
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mai 2012 til lov om endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden).
Lovvedtak 54 (2011-2012). Lov nr. 32.
Loven trer i kraft 1. juli 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet

Kunngjøring av Stortingets vedtak 21. mai 2012 om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27.

3. Forskrifter m.v.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 21. desember 2001 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret.

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og regionaldepartementet

Kongens myndighet i lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eiendom
§ 25 delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet når oreigningsinngrepet skjer med hjemmel i plan- og bygningsloven. Kommunal- og regionaldepartementet kan delegere denne myndighet videre til Fylkesmannen.

5. Styrer, utval

Arbeidsdepartementet

Følgende personer oppnevnes til kretsmeklere for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2015:

Østlandet krets:
Konsulent Inger Tellefsen, Oslo
Sorenskriver Nils Dalseide, Elverum

Sørlandet krets:
Lagdommer Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:
Lagdommer Daniel Lunde, Bergen

Trøndelag krets:
Lagdommer Mats Stensrud, Trondheim

Nord-Norge krets:
Lagmann Dag Nafstad, Tromsø
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til ny partilovnemnd for seks år:

Leder:
Lagdommer Ørnulf Røhnebæk, Hamar

Nøytralt medlem:
Seksjonssjef Paul Inge Severeide, Kongsvinger

Partirepresentanter:
Arbeiderpartiet: Aasmund Kristoffersen, Tingvoll
Fremskrittspartiet: Liv Røssland, Fyllingsdalen
Kristelig Folkeparti: Torhild Bransdal, Hægeland

6. Klagesaker m.m.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Dagsavisen over Arbeidsdepartementets avslag 2. februar 2012 på begjæring om innsyn i brev 13. januar 2012 i sak 11/58747 tas ikke til følge.

Klage fra Dagsavisen over Arbeidsdepartementets avslag 3. februar 2012 på begjæring om innsyn i prosesskriv 10. oktober 2011 i sak 11/4102 tas ikke til følge.

Klage fra Dagsavisen over Arbeidsdepartementets avslag 3. februar 2012 på begjæring om innsyn i e-post 5. januar 2012 i sak 11/4102 tas ikke til følge.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage 29. mars 2012 fra Egil Sagen over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak 29. mars 2012 med delvis avslag på begjæring om innsyn i lønnsslipper, tas ikke til følge.

Kommunal- og regionaldepartementet

Klage av 7. mai 2012 fra Bjørn G. Jyhne, Herman Brenaas, Yngve Ruud, Gunnar Myhre og Sameiet Vikingveien 5 v/Tone Borge på Kommunal- og regionaldepartementets vedtak av 13. mars 2012 om å omgjøre Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak av 7. juli 2010. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Svein Løvland, Avisen Agder, over Miljøverndepartementets vedtak
10. januar 2012 om avslag på begjæring om innsyn i dok. nr. 10 i sak 2010/02649. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Danish Air Transport A/S (DAT) over Samferdselsdepartementets vedtak av 23. mars 2012 om å avvise DATs tilbod på ruteområde 4-7 og klage over vedtak av 19. januar 2012 om å tildele kontrakt for ruteområde 13 til Widerøe’s Flyveselskap AS. Klageren gis ikke medhold i noen av klagene.
(Pressemelding)

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

 Avdelingsdirektør Odd Magne Ruud utnevnes til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor med tiltredelse fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Thomas Neby Baardseng utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Johannes Høy utnevnes til lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Ørnulf Røhnebæk konstitueres som lagmann ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer, dog ikke utover 15.3.2013.

Seniorrådgiver Ine Grundt konstitueres som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer, dog ikke utover 15.3.2013.

Rådgiver Gunnar Børset utnevnes til jordskiftedommer ved Sør-Trøndelag jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Åremålsutnevning av statsadvokat Ole Bredrup Sæverud til politimester i Troms politidistrikt for en periode på seks år fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Konstituert tingrettsdommer Tomasz Edsberg konstitueres som lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lagdommer Egil Fronth Jensen konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Borgarting lagmannsrett i to år fra 3. september 2012 til og med 2. september 2014.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Olafr Røsnes utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Inngåelse av avtale av 25. november 2011 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS).

Undertegning av avtale om etablering av Det globale institutt for grønn vekst som en internasjonal organisasjon.

Arbeidsdepartementet

Oppheving av kronprinsregentens resolusjon 27. november 2009 nr. 1413 videreføring av særregler for Bulgaria og Romania jf. utlendingsloven 1988 § 58 a. Opphevingen trer i kraft straks.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Tildeling av medaljen for edel dåd i gull til:
Oddvar Hansen, Otto Kristian Løvik, Lill Hege Nilsen, Jørn Øverby og Erik Martinsen Øvergaard for deres redningsinnsats ved Utøya i Hole kommune 22. juli 2011.
(Pressemelding)

Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til:
Lise Berit Aronsen, Thomas Cordtsen, Kjersti Buer Dolve, Sjur Harald Dolve, Marcel Gleffe, Bjørn Kasper Ilaug, Allan Søndergaard Jensen, Bjørn Juvet, Terje Bergan Lien, Christer Lillestrøm, Sissel Martinsen, Ole Johan Simonsen, Julien Lucien Bernard Sué og Helge Gjerløw Wettre for deres redningsinnsats ved Utøya i Hole kommune 22. juli 2011.
(Pressemelding)