Offisielt frå statsrådet 15. juni 2018

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit teknisk beregningsutval for klima og eit utval som skal gi råd om framtidas fiskerikontroll.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. juni 2018. Følgjande vedtak vert gjort kjende: 

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 17 (2017-2018)
Partnerland i utviklingspolitikken
(Nyheitssak) 

Klima- og miljødepartementet
Prop. 99 L (2017-2018)
Endringar i kulturminnelova (kven er rette mynde etter lova) 

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 100 L (2017-2018)
Endringer i aksjelovgivningen mv.
(oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 102 S (2017-2018)
Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum – Bolna, i Nordland
(Nyheitssak) 

Prop. 103 S (2017-2018)
Finansiering av prosjektet fv 311 Presterødbakken i Vestfold
(Nyheitssak)

2.     Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning).
Lovvedtak 67 (2017-2018)  Lov nr. 30

Barne- og likestillingsdepartementet
Ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon. Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2018 til lov om endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge).
Lovvedtak 55 (2017-2018)  Lov nr. 31
Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven).
Lovvedtak 74 (2017-2018)  Lov nr. 32
Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)
Lovvedtak 75 (2017-2018)  Lov nr. 33
Delt ikraftsetting av endringsloven. Endringene i folketrygdloven trer i kraft 1. juli 2018, og endringene i kontantstøtteloven trer i kraft 1. august 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet).
Lovvedtak 76 (2017-2018)  Lov nr. 34

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv.
Lovvedtak 66 (2017-2018)  Lov nr. 35
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 56 om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. Loven §§ 1, 2, 4 og § 20 trer i kraft straks.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger).
Lovvedtak 62 (2017-2018)  Lov nr. 36
Loven trer i kraft samtidig med ny personopplysningslov (Stortingets vedtak av 28. mai 2018 til lov om behandling av personopplysninger).

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mai 2018 til lov om endringar i vergemålsloven og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.).
Lovvedtak 51 (2017-2018)  Lov nr. 37
Loven gjelder fra 1. juli 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mai 2018 til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
Lovvedtak 54 (2017-2018)  Lov nr. 38
Loven trer i kraft samtidig med at EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning) trer i kraft.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 7 Andre saker)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringar i valgloven (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.).
Lovvedtak 61 (2017-2018) Lov nr. 39

Kulturdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2018 til lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven).
Lovvedtak 53 (2017-2018)  Lov nr. 40
Loven trer i kraft 1. juli 2018.
(Nyheitssak)

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.).
Lovvedtak 63 (2017-2018)  Lov nr. 41
Loven trer i kraft 1. september 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse).
Lovvedtak 83 (2017-2018)  Lov nr. 42
Loven trer i kraft 16. juni 2018.

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2018 til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.).
Lovvedtak 65 (2017-2018)  Lov nr. 43
Loven trer i kraft 1. juli 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2018 til lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester).
Lovvedtak 70 (2017-2018)  Lov nr. 44
Loven trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit og pkt. 7 Andre saker)

3.    Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 29. juni 2007 nr. 742 om genetisk masseundersøkelse av nyfødte fastsettes.

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om behandling av personopplysninger fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES-forskriften) fastsettes.

Forskrift om bruk av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) på Jan Mayen fastsettes.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Olje- og energidepartementet
Forskrift om endring i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet fastsettes.

Forskrift 26. juni 2009 nr. 856 om rapportering og avstemming av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten oppheves.

4.      Delegasjon av myndigheit

Klima- og miljødepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) til Klima- og miljødepartementet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter lov 15. juni 2018 nr. 70 om elektroniske tillitstjenester.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 7 Andre saker)

5.      Styrer, utval

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av Frank Stien som medlem av Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll fra 15. juni 2018 til og med 27. april 2021.

Oppnevning og gjenoppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

Som medlemmer og varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2018 til 31. august 2021 gjenoppnevnes:

Medlem og nestleder: Advokat Sven Ole Fagernæs, Oslo

Medlem: Psykiater Tor Kjetil Larsen, Oslo

Varamedlem: Advokat Arne Gunnar Aas, Oslo

Som varamedlem av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker for perioden 1. september 2018 til 31. august 2021 oppnevnes:

Varamedlem: Statsautorisert revisor Anita Roarsen, Oslo

Klima- og miljødepartementet
Oppnevning av et teknisk beregningsutvalg for klima for perioden 15. juni 2018 til 15. juni 2020 som skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og virkemiddelanalyser:

Professor Jørn Rattsø (leder), Trondheim
Forskningsleder Anne Madslien, Oslo
Forskningsleder Taran Fæhn, Oslo
Research Director Steffen Kallbekken, Oslo
Professor Erik Ø. Sørensen, Bergen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av partilovnemnd for seks år:

Leder:
Professor Eivind Smith, Oslo

Nøytrale medlemmer:
Avdelingsdirektør Hege Fjellheim, Karasjok
Professor Tina Søreide, Bergen

Partirepresentanter:
Høyre: Lars Arne Ryssdal, Asker
Senterpartiet: Anne Tingelstad Wøien, Brandbu
Venstre: Geir Helge Sandsmark, Halden
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg for å gi råd om framtidens fiskerikontroll:

Leder:
Magnar Pedersen, direktør, Tromsø

Medlemmer:
Henny Irene Bech, politioverbetjent, Nittedal
Florian Diekert, juniorprofessor, Heidelberg, Tyskland
Hanne Digre, forskningssjef, Trondheim
Kine Mari Karlsen, seniorforsker, Tromsø
Vårinn Marie Lassesen, daglig leder, Myre
Per William Lie, skipper, Fjell
Ørjan Nergaard, råstoffsjef, Båtsfjord
Silvija Seres, selvstendig næringsdrivende, Oslo
Hans Petter Tetmo, seniorrådgiver, Tønsberg
(Nyheitssak)

6.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Vebjørn Dysvik til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd May-Elin Stener til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Haakon Gram-Johannessen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Espen Evjenth Lindbæck til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Dag Halvor Nylander til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Elin Bergithe Rognlie til ambassadør i Nairobi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av senioradvokat Tor Kielland til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Utnevning av konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Anne Cathrine Mørch til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av konstituert juridisk kyndig rettsmedlem Jostein Nordby til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Morten Rognmo til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Marianne Foss til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Camilla Stoltenberg som direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av riksantikvar Jørn Holme til sorenskriver ved Vestfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Stig Valhammer til tingrettsdommer ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Stian Hordvik til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Audun Bruflot og konstituert jordskiftedommer Solfrid Mykland til jordskiftedommer ved Nord- og Midhordland jordskifterett og Indre Hordaland jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av pensjonert lagdommer Sissel Endresen som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. september 2018 til og med 31. august 2020.

Konstitusjon av pensjonert avdelingsdirektør Willy Nesset som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra 1. september 2018 til og med 31. august 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av avdelingsenhetsleder Per-Arne Horne som direktør for Direktoratet for byggkvalitet for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Jørn Rolfsen som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet for en ny periode på 6 år med tiltredelse 1. juli 2018.

Nærings- og fiskeridepartementet
Åremålsbeskikkelse av forskningssjef May Britt Myhr som direktør i Norges geologiske undersøkelse for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.      Andre saker

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012.

Undertegning av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Tyrkia og et instrument om endring av Landbruksprotokollen mellom Norge og Tyrkia av 10. desember 1991.

Justis- og beredskapsdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell personvernforordning).

Det administrative ansvaret for Datatilsynet og Personvernnemnda hører under Kommunal- og moderniseringsdepartementet med virkning fra lovens ikrafttreden.

Overgangsregler fastsettes.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)

Justeringer av distriktsinndelingen mv. i politi- og lennsmannsetaten fastsettes.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
ExtraStiftelsen tildeles kr 205 190 452,55 fra overskuddet til Norsk Tipping AS.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge meddeler de andre avtaleparter at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 910/2014 om elektronisk identifisering og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked og oppheving av direktiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer kan bli bindende i Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

Olje- og energidepartementet
Krutåga Kraft AS gis tillatelser til bygging av Krutåga kraftverk, regulering av Krutvatn og 132 kV kraftledning mv i Hattfjelldal kommune.

Hattfjelldal Kraft AS gis tillatelse til bygging av Mølnhusbekken kraftverk i Hattfjelldal kommune.

Statnett SF gis tillatelse til bygging og drift av elektriske anlegg i Hattfjelldal kommune.
(Nyheitssak)