Offisielt frå statsrådet 2. september 2022

I statsråd i dag vart det lagt fram ei melding til Stortinget med årsrapportane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2021.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 2. september 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal og distriktsdepartementet
Meld. St. 17 (2021-2022)
Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapportar for 2021.

2. Iverksetjingar

Forsvarsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 19. juni 2020 nr. 77 om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven). Loven § 7-3 trer i kraft straks.
Sjå punkt 7 Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler. Loven trer i kraft 1. januar 2023 med unntak av § 8-3 nr. 9.
Sjå punkt 3 Forskrifter og punkt 4 Delegasjon av myndigheit

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 84 om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen).
Del I (aksjeloven) § 1-7 tredje og fjerde ledd og § 4-4, del II (allmennaksjeloven) § 1-8, oppheving av § 4-2 tredje ledd, § 4-10, § 4-15 femte ledd, § 5-2, § 5-3, § 5-10 første ledd og oppheving av § 5-10 fjerde ledd tredje punktum og del III (verdipapirsentralloven) trer i kraft 1. juli 2023.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrifter til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag.
Sjå punkt 2 Iverksetjingar og punkt 4 Delegasjon av myndigheit

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtalen delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.
Sjå punkt 2 Iverksetjingar og punkt 3 Forskrifter

Kongens myndighet etter lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) § 146 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.

Vedtaket erstatter delegeringsvedtak 14. mars 2003 nr. 293.

5. Styrer og utval

Utenriksdepartementet
Det oppnevnes en delegasjon til De forente nasjoners 77. ordinære generalforsamling.

Statsminister Jonas Gahr Støre, leder
Utenriksminister Anniken Scharing Huitfeldt
Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide
Ambassadør Mona Juul

Fra Stortinget deltar følgende:

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (A)
Stortingsrepresentant Nils-Ole Foshaug (A)
Stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam (A)
Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP)
Stortingsrepresentant Ingunn Foss (H)
Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H)
Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H)
Stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (SP)
Stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen (SP)
Stortingsrepresentant Freddy Øvstegård (SV)
Stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt (R)
Stortingsrepresentant Andre Skjelstad (V)

6. Utnemningar m.m.                                                         

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Einar Sparboe Lysnes til visepolitimester i Troms politidistrikt for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.     

Utnevning av konstituert statsadvokat Ellisiv Emblem Bentdal som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Helene Holtvedt som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2023.

Utnevning av seniorrådgiver Stian Fagernæs, seniorrådgiver Line Astri Constance Ramm Bjerke, seniorrådgiver Ingrid Mathisen Hvidsten og seniorrådgiver Benedikte Strøm til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet. De tiltrer fra det tidspunktet Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Stasministerens kontor
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll utnevnes med virkning fra 2. september 2022 kl. 12.00 til statssekretær for statsråd Marte Mjøs Persen i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
(Nyheitssak

7. Andre saker

Forsvarsdepartementet
Det fastsettes en instruks som innskrenker sjefen for Etterretningstjenestens beslutningskompetanse etter etterretningstjenesteloven § 7-3.
Sjå punkt 2 Iverksetjingar

Stasministerens kontor
Oppnevning av utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt som settestatsråd for utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim ved behandlingen av saker hvor Tvinnereim på grunn av sin tidligere stilling som underdirektør i Norad er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet. 
(Nyheitssak)