Offisielt frå statsrådet 21. april 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om endringar i klimaloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 21. april 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 104 S (2022-2023)
Pensjonar frå statskassa

Meld. St. 19 (2022-2023)
Årsmelding 2022 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Finansdepartementet

Meld. St. 18 (2022-2023)
Finansmarkedsmeldingen 2023

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Prop. 107 L (2022-2023)
Endringer i klimaloven (klimamålet for 2030)

 Kultur- og likestillingsdepartementet

Prop. 106 L (2022-2023)
Endringer i kulturrådsloven (tydeliggjøring av skillet mellom ulike oppgaver)

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 105 L (2022-2023)
Endringer i lov om forsvarlig hundehold (retting av inkurier)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Ikraftsetting av lov 31. mars 2023 nr. 4 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (samleproposisjon). Loven trer i kraft 1. juni 2023.

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mars 2023 til lov om endringar i havressurslova m.m. (administrativ inndraging og tilgang på opplysningar i Folkeregisteret).
Lovvedtak 42 (2022-2023) Lov nr. 6
Loven trer i kraft straks.

Olje- og energidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2023 til lov om endringar i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven (kostnadsdekning for tilsyn og kontroll).
Lovvedtak 45 (2022-2023) Lov nr. 7
Loven trer i kraft 1. juli 2023.

3. Utnemningar mm.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av jordskifteutreder Linnea Sølvette Haave Rønholt til jordskiftedommer ved Vestfold jordskifterett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av kommunedirektør Geir Bjelkemyr-Østvang til tingrettsdommer ved Telemark tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av politisk rådgiver Siv Sætran som statssekretær for statsråd Sandra Konstance Nygård Borch i Landbruks- og matdepartementet. Hun tiltrer 21. april 2023 kl.12.00 og fungerer i perioden statssekretær Wenche Karen Westberg er fraværende.

Relatert:

4. Klagesaker mm.

Utanriksdepartementet

Klage fra Freemuse på Utenriksdepartementets vedtak av 21. november 2022 om avslag på søknad om tilskuddsmidler til organisasjonen tas ikke til følge.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Klage frå Kjersti Helen Seldal Nordnes, på vegne av fleire, over Kommunal- og distriktsdepartementet si avgjerd 22. juni 2022 om avslag på søknad om utgreiing av grensejustering etter inndelingslova § 8 tas ikkje til følge.

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/1009 om fastsettelse av regler om markedsføring av EU-gjødselvarer (gjødselforordningen).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2018/1139 av 4. juli 2018 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av Den europeiske unions flysikkerhetsbyrå.