Offisielt frå statsrådet 21. juni 2024

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Fosterheim - ein trygg heim å bu i" lagt fram. Det vart også lagt fram forslag om endringar i konfliktrådsloven og straffeloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 21. juni 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Meld. St. 30 (2023-2024)
Internasjonalt samarbeid om atomsikkerhet og miljø i et endret Europa

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Meld. St. 29 (2023-2024)
Fosterheim – ein trygg heim å bu i

Relatert: 

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 114 L (2023 – 2024)
Endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv. (strafferettslige reaksjoner for ungdom)

Relatert:

Prop. 115 L (2023-2024)
Endringar i våpenlova
(heilautomatiserte avgjerder og endra gebyrheimel)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i lov om elektroniske tillitstjenester (adgang til innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret).

Lovvedtak 59 (2023-2024) Lov nr. 39

Grunnlag for saka:

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven).

Lovvedtak 79 (2023-2024) Lov nr. 40

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven).

Lovvedtak 81 (2023-2024) Lov nr. 41

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i regnskapsloven mv. (bærekraftsrapportering).

Lovvedtak 80 (2023-2024) Lov nr. 42

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringar i lov om tannhelsetjenesten mv. (rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.).

Lovvedtak 71 (2023-2024) Lov nr. 43

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringar i helsepersonelloven og helsetilsynsloven (administrative reaksjonar, karantenetid før søknad om ny autorisasjon mv.).

Lovvedtak 72 (2023-2024) Lov nr. 44

Loven trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saka:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)

Lovvedtak 83 (2023-2024) Lov nr. 45

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Lovvedtak 84 (2023-2024) Lov nr. 46

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i grenseloven og utlendingsloven mv. (interoperabilitet og visuminformasjonssystemet mv.). 
(sjå punkt 7 Andre saker)

Lovvedtak 85 (2023-2024) Lov nr. 47

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2024 til lov om endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.)

Lovvedtak 86 (2023-2024) Lov nr. 48

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 17. juni 2024 til lov om endringar i rettsgebyrloven (justering av multiplikator for forliksklage og forkynning av betalingsoppmoding)

Lovvedtak 87 (2023-2024) Lov nr. 49

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere).

Lovvedtak 76 (2023-2024) Lov nr. 50

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saka:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i valgloven (offentliggjøring av valgresultater og valgdagsmålinger på valgdagen)

Lovvedtak 74 (2023-2024) Lov nr. 51

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2024 til lov om endringer i plan- og bygningsloven og åndsverkloven (plikt til innrapportering av grunnundersøkelser og naturfareutredninger til offentlige registre mv.)
(sjå punkt 7 Andre saker)

Lovvedtak 75 (2023-2024) Lov nr. 52

Grunnlag for saka:

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Det fastsettes forskrift om opphevelse av forskrift 16. desember 1988 nr.1033 om disiplinærreglementet for Forsvaret og militært arrestreglement og forskrift 26. november 1993 nr. 1299 om utøvelse av politimyndighet i det militære forsvar med virkning fra 1. juli 2024.

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endringar i MSIS-forskriften, SYSVAK-registerforkriften mv.

Relatert:

Klima- og miljødepartementet

Det fastsettes forskrifter om vern av 27 skogområder i fylkene Vestland, Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Innlandet og Trøndelag.

Relatert: 

Kunnskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Anne-Kirsti Wendel Karlsen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Steinar Hoel til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet.  Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kristin Hansen til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Knut Eiliv Lein til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Merit Kristiansen Gudim til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av direktør Ingvill Kvernmo som direktør for Arbeidstilsynet for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Åremålsutnevning av Stortingsrepresentant Jan Tore Sanner til statsforvalter i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus for en periode på seks år.  Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Relatert:

Energidepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Turi Bundlie Bakke til avdelingsdirektør i Energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Styrer og utval

Energidepartementet

Oppnevning av et offentlig utvalg som skal utrede kjernekraft som mulig kraftkilde i Norge.

Utvalget oppnevnes med følgende medlemmer:

 1. Kristin Halvorsen, direktør, Oslo (leder)
 2. Jørgen Bjørndalen, sjefskonsulent, Asker
 3. Monica Endregard, sjefsforsker, Lillestrøm
 4. Daniel Karlsson, sjefsingeniør, Malmø
 5. Carl Magnus Larsson, konsulent, Stockholm
 6. Astrid Liland, direktør helse, miljø og sikkerhet, Bærum
 7. Lars Petter Maltby, direktør, Arendal
 8. Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Bergen
 9. Sigrid Eskeland Schütz, professor, Bergen
 10. Asgeir Tomasgard, professor, Trondheim
 11. May Thorseth, professor, Trondheim
 12. Atle Valseth, divisjonsdirektør, Halden

Relatert: 

Helse- og omsorgsdepartementet

Det oppnevnes et teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi.

Leder:
Professor Jon Magnussen, Trondheim

Nestleder:
Seksjonsleder Pål Sletten, Oslo

Medlemmer:
Økonomi- og finansdirektør Line Alfarrustad, Stange
Økonomidirektør Anne-Marie Barane, Stjørdal
Ekspedisjonssjef Målfrid Bjærum, Oslo
Økonomidirektør Erik Arne Hansen, Bodø
Postdoktor Ingrid Hjort, Oslo
Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen, Sandnes
Seniorrådgiver Marit Pedersen, Trondheim
Seniorrådgiver Aase Seeberg, Oslo

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

For perioden 1. september 2024 til og med 31. august 2027:

Nestleder:
Trude Marie Wold, Sortland (gjenoppnevnt)

For perioden 1. september 2024 til og med 31. august 2027:

Varamedlem:
Bendik Falch-Koslung, Oslo (gjenoppnevnt)

Oppnevning av HR-sjef Odd Reidar Kvalsund (Ulstein) som medlem i Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2024 til og med 31. oktober 2028.

Oppnevning av grunnerverver Holger Hallset (Trondheim) som medlem i Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. juli 2024 til og med 30. juni 2028.

Relatert:

6. Klagesaker m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra Truls Bjørvik over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 9. januar 2024 om delvis avslag på krav om innsyn 18. desember 2023, avgjørelse 17. januar 2024 om delvis avslag på krav om innsyn 4. januar 2024 og avgjørelse 6. februar 2024 om delvis avslag på krav om innsyn 2. februar 2024 tas ikke til følge.

7. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2024/1356 om screening av tredjelandsborgere ved Schengens yttergrense og endringer i andre forordninger (videreutvikling av Schengen-regelverket.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede stater eller internasjonale organisasjoner i 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet

Norge underretter Den europeiske union om godtakelse av forordningene (EU) 2019/817 og (EU) 2019/818 om opprettelse av en ramme for interoperabilitet mellom EU-informasjonssystemer, forordningene (EU) 2021/1133 og (EU) 2021/1134 om endringer i visuminformasjonssystemet mv. og forordningene (EU) 2021/1150 og (EU) 2021/1152 om betingelser for tilgang til og søk i andre EU-informasjonssystemer for formålene til ETIAS (videreutvikling av Schengen-regelverket).
(se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Delegasjon av myndigheit til å fastsetje føresegner i forskrift etter plan- og bygningsloven § 2-4 første ledd andre punktum, som gjeld omfanget av innmeldingsplikta, kva meldinga skal innehalde, kven som skal melde inn, berekning av tidsfristen for innmelding, kven som er registermyndigheit, tilgang til vidarebruk av innmeldte data og rapportar og om tekniske krav til innmeldingstenesta, vert lagt til Energidepartementet for så vidt gjelder innrapportering av  naturfareutgreiingar, og til Nærings- og fiskeridepartementet for så vidt gjelder innrapportering av grunnundersøkingar.
(se punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar)