Prop. 61 L (2023–2024)

Endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endringer i advokatloven, herunder overgangsregler. Lovforslaget har bakgrunn i høringsnotat 29. september 2023 om forslag til endringer i advokatloven mv. (overgangsregler mv.) og ny advokatforskrift. Det overordnede formålet med lovforslaget er å sørge for en smidig overgang fra dagens advokatregelverk til ikraftsettingen av advokatloven og ny advokatforskrift. I proposisjonen er det foreslått overgangsregler som skal sikre at de som blir berørt av endringene advokatloven medfører, får mulighet til å innrette seg etter de nye reglene. Det foreslås også mindre endringer i tvisteloven og i lov 20. desember 2023 nr. 109 om endringer i rettshjelploven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget