Offisielt frå statsrådet 23. april 2021

I statsrådet i dag vart "Finansmarkedsmeldingen 2021" lagt fram.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 23. april 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 179 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om opprettelse av Programmet for et digitalt Europa (2021-2027)
(Nyheitssak)

Prop. 180 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av en forordning om EUs ordning for sivil beredskap (2021-2027)
(Nyheitssak)

Prop. 181 S (2020-2021)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2021/523 om opprettelse av programmet InvestEU (2021-2027)
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Meld. St. 30 (2020-2021)
Årsmelding 2020 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Finansdepartementet
Meld. St. 31 (2020-2021)
Finansmarkedsmeldingen 2021
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om endringer i finansforetaksloven mv. (verdipapirisering og kreditorhierarki). 
Lovvedtak 86 (2020-2021)  Lov nr. 22
Delt ikraftsetting av loven. Loven del I, endringene i finansforetaksloven § 20-9, 20-14, nytt avsnitt VI A, § 20-32 og § 21-15, trer i kraft 1. juli 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. april 2021 til lov om endringar i utlendingsloven (strafferamme for ulovleg opphald m.m.).
Lovvedtak 92 (2020-2021)  Lov nr. 23
Loven trer i kraft 30. april 2021.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 90 (2020-2021)  Lov nr. 24
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer mv.).
Lovvedtak 82 (2020-2021)  Lov nr. 25
(Sjå pkt. 7 Andre saker)

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrifter om helseregistre (tilgjengeliggjøring av helsedata) fastsettes.

4. Styrer og utval m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Gjenoppnevning av grunnerverver Lars Håvard Verkland som medlem av Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. august 2021 til og med 31. juli 2025.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av statens medlemmer og varamedlemmer i Statens lønnsutvalg i tiden fra 23. april 2021 til og med 31. desember 2022.

Medlemmer for arbeidsgiversiden i Statens lønnsutvalg:

Anne Elisabeth Wold Sæther, fagdirektør, Oslo
Brith-Anne Svartsund, HR-sjef, Vågan
Ståle Tangestuen, avdelingsdirektør, Ringerike
Arne Kristian Hestnes, avdelingsdirektør, Trondheim

Varamedlemmer for arbeidsgiversidens faste medlemmer:
Ragnar Ihle Bøhn, utredningsleder, Nes
Inger Harsteveit, underdirektør, Oslo
Kirsten Agerup, avdelingsdirektør, Færder
Jan Helge Pettersen, direktør, Oslo

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et utvalg som skal vurdere regelverket for opptak til høyere utdanning.

Marianne Aasen, direktør, Asker (leder)
Joachim Børlie, student, Oslo
Nina Ellingsen Høiskar, fylkesdirektør, Bodø
Ingeborg Marie Østby Laukvik, daglig leder, Halden
Terje Mørland, avdelingsdirektør,Oslo
Hege Nilssen, direktør, Oslo
Marit Reitan, prorektor, Trondheim
Gard Eimund Tekrø Rolid, rektor, Gjøvik
Astrid Marie Jorde Sandsør, forsker, Oslo
Kristin Schultz, elev, Oslo
Asbjørn Strandbakken, professor, Bergen
Ingebjørg Buli Trydal, avdelingsleder HR, Kristiansand
Morten Wolden, kommunedirektør, Trondheim
Bjørnar Klausen Pande Wølner, seksjonssjef, Færder
(Nyheitssak)

5. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet
Klage fra Trond Olsen Næss på Utenriksdepartementets avgjørelse 12. februar 2021 om avslag på innsyn i referatet 12. februar 2021 fra utenriksministerens telefonsamtale 8. februar 2021 med Irans utenriksminister. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av sorenskriver Håkon Rastum til sorenskriver ved Hordaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Mariann Asmundsen Svensen til sorenskriver ved Sør-Rogaland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskiftedommer Anbjørn Næss til jordskiftedommer ved Salten jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert jordskiftedommer Linn Haugseth Kind til jordskiftedommer ved Valdres jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. Fra det tidspunkt forskrift 11. desember 2020 nr. 2714 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane § 18 trer i kraft, jordskiftedommer ved Vestre Innlandet jordskifterett.

Konstitusjon av advokat Anders Flock Bachmann og tingrettsdommer Terje Gerhard Andersen som tingrettsdommere ved Follo tingrett i henholdsvis ett og et halvt år og ett år og to måneder, med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. Fra det tidspunkt forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 8 bokstav c trer i kraft, tingrettsdommere ved Follo og Nordre Østfold tingrett.

Utnevning av nestleder Rune Nordby til sorenskriver ved Follo og Nordre Østfold tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Unni Sandbukt til sorenskriver ved Nord-Troms og Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av sorenskriver Leif Otto Østerbø til sorenskriver ved Trøndelag tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Anne Sofie Hippe, seniorrådgiver Signe Christophersen, seniorrådgiver Tage Leonard Henningsen, seniorrådgiver Anette Ødelien, rådgiver Marthe Kristine Fjeld Dystland og rådgiver Jon Anders Godseth Lunde til lovrådgivere i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Finansdepartementet
Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og Ghana, undertegnet i Accra 20. november 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 219/515, kan bli bindende for Norge.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)