Offisielt frå statsrådet 25. august 2023

I statsrådet i dag vart det oppnemnt eit utval som skal vurdere kapitalstrukturen i sparebanker.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 25. august 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 136 S (2022-2023)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/92/EU om sammenlignbarheten av gebyrer forbundet med betalingskontoer, bytte av betalingskontoer og adgang til å opprette og bruke betalingskontoer med grunnleggende funksjoner og forordningene (EU) 2018/32, (EU) 2018/33 og (EU) 2018/34

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 24. mai 2019 nr. 17 om endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov).
Følgende trer i kraft straks:
Endringene i Svalbardloven § 41 bokstav g under endringsloven del I.

3. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Marius Endsjø til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av kontreadmiral Rune Andersen til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som sjef Forsvarets operative hovedkvarter. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Relatert:

Justis- og beredskapsdepartementet

Konstitusjon av førstelagmann Borghild Magni Elsheim som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 9. oktober 2023 og med varighet til og med 17. desember 2023.

Konstitusjon av fagdirektør Christina Smith-Erichsen som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet til og med 31. mars 2024. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av fagdirektør Muriel Bjørseth Hansen til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Styrer og utval

Utanriksdepartementet

Det oppnevnes en delegasjon til De forente nasjoners 78. ordinære generalforsamling.

Delegasjon:
Statsminister Jonas Gahr Støre, leder
Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt
Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
Klima- og miljøminister Espen Barth Eide
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Ambassadør Merete Fjeld Brattested

Deltakelse fra Stortinget:
Stortingsrepresentant Lene Vågslid (A)
Stortingsrepresentant Frode Jacobsen (A)
Stortingsrepresentant Siri Staalesen (A)
Stortingsrepresentant Ragnhild Hartviksen (A)
Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H)
Stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle (H)
Stortingsrepresentant Kathrine Kleveland (SP)
Stortingsrepresentant Else Marie Rødby (SP)
Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FRP)
Stortingsrepresentant Roy Steffensen (FRP)
Stortingsrepresentant Mona Fagerås (SV)
Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å oppnevne vararepresentanter og ytterligere delegater, observatører og rådgivere for delegasjonen.

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å utferdige instrukser for delegasjonen.

Finansdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal vurdere kapitalstrukturen mv. i sparebanker.

Leder:
Professor Tore Bråthen, Oslo

Medlemmer:
Advokat/partner Marianne Olssøn, Ringsaker
Daglig leder Fridtjof Berents, Oslo
Professor Karin Sigrid Thorburn, Bergen
Senior kundeansvarlig Joar Johnsen, Stavanger

Relatert: 

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppnevning av jordskiftedommer Liv Bergliot Løken som varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. september 2023 til og med 31. august 2027.

5. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet

Klage fra Jon Eirik Brennvall over Klima- og miljødepartementets avgjørelse 28. juni 2023 om avslag på krav om innsyn 27. juni 2023 tas ikke til følge.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Avtale under FNs havrettskonvensjon om bevaring og bærekraftig bruk av marint biologisk mangfold i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon undertegnes i samsvar med vedlegg til resolusjonen.