Offisielt frå statsrådet 30. oktober 2015

I statsråd i dag vart det mellom anna vedteke ein tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2016, på grunn av auken i talet på personar som kjem for å søkje asyl.

Statsråd vart halde på Oslo slott 30. oktober 2015. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker
Prop. 8 S (2015-2016)
Samtykke til ratifikasjon av protokoll av 20. mai 2015 om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia

Meld. St. 8 (2015-2016)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016)
Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster)
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Meld. St. 9 (2015-2016)
Nasjonal forsvarsindustriell strategi   
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 9 L (2015-2016)
Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 10 L (2015-2016)
Endringer i rettsgebyrloven (justering av gebyrer)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 7 L (2015-2016)
Endringer i universitets- og høyskoleloven (oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler)

2. Sanksjonar og ikraftsettingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m). Romertall I § 2-1b andre ledd og § 2-2 trer i kraft 1. november 2015.

Lov 22. mai 2015 nr. 32 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) trer i kraft 1. november 2015.

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 6 om endringer i straffeloven, straffeprosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktrådsloven m.fl. (barn og straff). Del IX §§ 10 a, 31 åttende ledd, § 37 med unntak av femte ledd siste setning, 38 tredje, fjerde og femte ledd og § 39 annet punktum trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 3. Forskrifter)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 14. juni 2013 nr. 40 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven).  Romertall I § 2-1 første ledd tredje og fjerde punktum trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om endring av forskrift 29. oktober 2015 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten § 9 fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) § 1-2, § 1-5 første ledd første punktum og § 3-3 første ledd første punktum fastsettes.

Forskrift om endring av forskrift 18. desember 2009 nr. 1640 om registre for administrering og samordning av syketransport (syketransportregisterforskriften) §§ 6 og 7 fastsettes.

Forskriftene trer i kraft 1. november 2015. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 19. mars 2010 nr. 408 om innkalling og utsettelse ved fullbyrding av straff fastsettes.
(Sjå pkt. 2. Sanksjonar og ikraftsettingar)

4. Delegasjon av myndigheit

Kunnskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 1-2 annet ledd. Kunnskapsdepartementet kan avslå søknader om endring av institusjonskategori.

5. Utnemningar m.m.

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av advokat Liv Asheim Leirvik, direktør Åse Ulvin, fylkesnemndsleder Arild Riege og advokat Kim Holst-Larsen til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Trygderetten bestemmer.

Finansdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Hege Eliassen til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politiadvokat May-Britt Erstad som statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. november 2016.

Konstitusjon av fagdirektør Pål Anders Hagen som avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2016.

Forlenget konstitusjon av konstituert generaladvokat Lars Morten Bjørkholt som generaladvokat ved Generaladvokatembetet med tiltredelse fra 1. januar 2016 og inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2016.