Offisielt frå statsrådet 4. mars 2022

I statsrådet i dag vart det gjort endringar i regjeringa.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 4. mars 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 63 L (2021-2022)
Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 62 L (2021-2022)
Endringer i naturskadeforsikringsloven mv.
(etablering av naturskadekapital i Norsk Naturskadepool mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 116 om endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten). Loven trer i kraft 1. april 2022.

Justis- og beredskapsdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. februar 2022 nr. 5 om endringer i forsikringsavtaleloven mv. (forsikringsdistribusjon mv.). Loven trer i kraft 1. juli 2022.
Sjå punkt 3 Forskrifter

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. februar 2022 til lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven).
Lovvedtak 38 (2021-2022)  Lov nr 7

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om forsikringsavtaler.
Sjå punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

4. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statsråd Hadia Tajik gis avskjed i nåde.
Statsråd Bjørnar Selnes Skjæran overtar styret av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i tillegg til ansvaret han i dag har for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet.
Statssekretærene Maria Schumacher Walberg, Truls Aronsen Wickholm og Nancy Lystad Herz gis avskjed i nåde fra sine embeter som statssekretærer for statsråd Hadia Tajik og utnevnes på nytt til statssekretærer for statsråd Bjørnar Selnes Skjæran i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.  
Endringene skjer med virkning fra 4. mars 2022 kl. 12.00
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Lajla Brandt Jakhelln til ambassadør i Aten, Republikken Hellas. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Kjersti Rødsmoen til ambassadør i Bern, Det sveitsiske edsforbund. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Hilde Solbakken til ambassadør i Hanoi, Den sosialistiske republikken Vietnam. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Petter Ølberg til ambassadør ved WTO-delegasjonen i Genève, Det sveitsiske edsforbund. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Halvor Hvideberg til ambassadør ved OECD/UNESCO-delegasjonen i Paris, Republikken Frankrike. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Anne Grete Riise til ambassadør i Canberra, Australia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Bjørnar Dahl Hotvedt til ambassadør i Luanda, Republikken Angola. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Ine Måreng til ambassadør i Riga, Republikken Latvia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anita Nergaard til ambassadør ved NATO-delegasjonen i Brussel, Kongeriket Belgia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Anne Kari Hansen Ovind til ambassadør i Seoul, Republikken Korea. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Endre Stiansen til ambassadør i Khartoum, Republikken Sudan. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Riyadh, Kongeriket Saudi-Arabia, Thomas Lid Ball tillike til ambassadør i Manama, Kongeriket Bahrain.

Utnevning av ambassadør i Maputo, Mosambik, Haakon Gram-Johannessen tillike til ambassadør i Port Louis, Republikken Mauritius.

Utnevning av ambassadør i Accra, Republikken Ghana, Ingrid Mollestad tillike til ambassadør i Dakar, Republikken Senegal.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Utnevning av forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, advokat Stein Olsvik, politiadvokat Stian Møkkelgjerd, advokat Espen Slettmyr, advokat Thea Broch, seniorrådgiver Martine Refsland Kaspersen og seniorrådgiver Maya Mori Seim til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Kjetil Jansen, seniorrådgiver Magnus Tufte Jenseg og advokat Nadja Rosenqvist som juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten. De tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Hanne Hersvik til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av tingrettsdommer Nina Cathrine Noss til lagmann ved Eidsivating lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Tom Martin Bersvendsen og politiadvokat Jonny Kvistad til tingrettsdommere ved Midtre Hålogaland tingrett. De tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Leif Olav Haugen til tingrettsdommer ved Telemark tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Nils Joakim Staff til tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av stipendiat Cathrine Liss Hoddevik som jordskiftedommer ved Sogn og Fjordane jordskifterett for en periode på ett år, med mulighet til forlengelse i inntil tre år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Stian Frydenberg Hermansen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter fra 1. april 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. september 2022.