Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 5. mars 2021

I statsrådet i dag vart det oppnemnd eit utval som skal sjå på kvinnehelse og helse i eit kjønnsperspektiv.

Statsråd vart halde på Det kongelege Oslo slott 5. mars 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 96 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19

Finansdepartementet
Prop. 94 LS (2020-2021)
Endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)
(Nyheitssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 95 S (2020-2021)
Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 2 i Agder
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 72 (2020-2021) Lov nr. 5

Barne- og familiedepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Endringsloven del I (endringer i barnevernloven) § 2-3 annet ledd, § 2-3 nytt tredje ledd, § 4-3 nytt syvende ledd samt endringene i § 4-22 tredje til sjette ledd, § 9-4 første ledd og § 9-5 trer i kraft 1. januar 2022. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. februar 2021 til lov om endringer i lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff. 
Lovvedtak 71 (2020-2021) Lov nr. 6
Loven del II trer i kraft 1. april 2021.
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortinget sitt vedtak 9. februar 2021 til lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet).
Lovvedtak 64 (2020-2021) Lov nr. 7

3. Styrer og utval

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av et utvalg for å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv.

 1. Christine Benedichte Meyer, professor, Bergen (leder)
 2. Heidi Tiller, overlege, Tromsø
 3. Maja-Lisa Løchen, professor, Tromsø
 4. Nikita Amber Abbas, student, Oslo
 5. Hans-Petter Fundingsrud, barnelege, Tromsø
 6. Tone Amundsen, rådgiver, Bodø
 7. Per Vidar Nielsen, spesialsykepleier, Sarpsborg
 8. Anita Vatland, daglig leder, Bærum
 9. Cato Rolland Innerdal, kommuneoverlege, Molde
 10. Leif Edward Ottesen Kennair, professor, Trondheim
 11. Tina Shaguftu Munir Kornmo, lege, Oslo
 12. Elisabeth Sward, seniorrådgiver, Oslo
 13. Maria Østhassel, psykolog, Farsund
 14. Oscar Tranvåg, førsteamanuensis, Bergen
 15. Harald Meldal Eia, sosiolog, Oslo

(Nyheitssak)

4. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet
Klage fra Democracy for the Arab World Now (DAWN) på Utenriksdepartementets avgjørelse 12. januar 2021 om avslag på innsyn i navn på sikkerhetspersonell ved Saudi-Arabias ambassade. Klagen tas ikke til følge.

Forsvarsdepartementet
Klage fra Lars Bugge Aarset over Forsvarsdepartementets avgjørelse om å avslå innsyn i to dokumenter under journalpost 3 i sak 2020/610, tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av advokat Jørgen Sætrum til tingrettsdommer ved Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett (Helgeland tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 2 bokstav f trer i kraft) med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Einar Holaker og advokat Inger Marie Størseth til tingrettsdommere ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trøndelag tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 3 trer i kraft) med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av fylkesnemndsleder Thomas Piene som tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett (Trøndelag tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 3 trer i kraft) i ett og et halvt år med mulighet for forlengelse i inntil et halvt år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Marius Sandvig til tingrettsdommer ved Heggen og Frøland tingrett (Follo og Nordre Østfold tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 8 bokstav c trer i kraft) med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fylkesnemndsleder Truls Eirik Waale til tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett (Telemark tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 7 bokstav a trer i kraft) med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Marie Nyhus som tingrettsdommer ved Hedmarken tingrett (Østre Innlandet tingrett fra det tidspunktet forskrift 22. januar 2021 nr. 163 om inndelingen av rettskretser og lagdømmer § 8 bokstav g trer i kraft) i ett og et halvt år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av prosjektleder Odd Erling Lunde som jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett (Oslo og Østre Viken jordskifterett fra det tidspunktet forskrift 11. desember 2020 om inndeling i jordskiftesokn og tilordning til lagmannsrettane § 17 trer i kraft) i ett år med mulighet for forlengelse i inntil tre år fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av konstituert tingrettsdommer Liv Shelby som lagdommer ved Frostating lagmannsrett i to år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer

6. Andre saker

Olje- og energidepartementet
Reviderte vilkår for tillatelse til Statkraft Energi AS for regulering av Folla-Vindølavassdragene fastsettes.
(Nyheitssak)