Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 7. juni 2019

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om ein opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse for perioden 2019-2024.

Statsråd vart halde på Oslo slott 7. juni 2019. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 122 S (2018-2019)
Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap

Meld. St. 26 (2018-2019)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
(Nyheitssak) 

Barne- og familiedepartementet
Meld. St. 25 (2018-2019)
Framtidas forbrukar  - grøn, smart og digital
(Nyheitssak) 

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 124 L (2018-2019)
Endringer i obduksjonsloven mv.
(rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser)
(Nyheitssak)

Prop. 121 S (2018-2019)
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)
(Nyheitssak) 

Prop. 125 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 123 S (2018-2019)
Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Utanriksdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2019 til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning).
Lovvedtak 54 (2018-2019)  Lov nr. 19
Loven trer i kraft straks.
(Sjå pkt. 6 Andre saker)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. mai 2019 til lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel).
Lovvedtak 57 (2018-2019)  Lov nr. 20

3. Styrer og utval

Kulturdepartementet
Oppnevning av utvalg for beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold:

Jon Wessel-Aas, advokat, Oslo (leder av utvalget)
Ola Johan Settem, førsteamanuensis, Finnøy
Elisabeth Staksrud, professor, Oslo
Daniel Schofield, førsteamanuensis, Trondheim
Anne Katrin Storsveen, politioverbetjent, Oslo
Thomas Wold, postdoktor, Bergen
Melanie Ekholdt Huynh, barne- og ungdomspsykiater, Nesodden
(Nyheitssak)

4. Klagesaker m.m.

Kunnskapsdepartementet
Klage fra Akademiet VGS Ålesund AS av 22. februar 2019 på Kunnskapsdepartementets vedtak av 21. januar 2019 om tilbakebetaling av statstilskudd. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Akademiet Drammen AS av 22. februar 2019 på Kunnskapsdepartementets vedtak 21. januar 2019 om tilbakebetaling av statstilskudd. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av prosjektleder Hege Hertzberg til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Kosovo, Jens Erik Grøndahl, tillike til ambassadør i Tirana, Albania.

Utnevning av ambassadør i Angola, Kikkan Marshall Haugen, tillike til ambassadør i Brazzaville, Republikken Kongo.

Utnevning av ambassadør i Australia, Paul Gulleik Larsen, tillike til ambassadør i Port Moresby, Papua Ny-Guinea.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av statsadvokat Berit Johannessen til statsadvokat ved Riksadvokatembetet, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av Harald Vaagaasar Nikolaisen som administrerende direktør i Statsbygg for en ny periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Utnevning av prosjektleder Cecilia Lyche til avdelingsdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Jan Tore Sanner som settestatsråd for statsråd Jøran André Smedal Kallmyr ved behandling av saker hvor statsråd Kallmyr på grunn av sin tilknytning til en pågående au pair-sak er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet. 
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning, med forbehold og erklæringer.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar)

Godkjenning av endring av samarbeidsavtalen mellom Norge og Den europeiske politienhet (Europol) av 28. juni 2001 om utvidelse av forbrytelseskategorier som omfattes av avtalen.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2366/EU om betalingstjenester i det indre marked.
(Nyheitssak)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av direktiv 96/71/EF om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting, og endring av IMI-forordningen, kan bli bindende for Norge.

Til toppen