Statsbudsjettet 2024

Regjeringen prioriterer 635 millioner kroner til bolig og kvarter i Forsvaret

– Ansatte og vernepliktiges boforhold er ikke godt nok ivaretatt i dag. Skal vi legge til rette for vekst framover, må vi sørge for å kunne huse folk, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Illustrasjonsbilde: Rekrutter ved Hærens skole for rekrutt og fagutdanning får instruksjoner fra en intruktør.
Illustrasjonsbilde: Rekrutter ved Hærens skole for rekrutt og fagutdanning får instruksjoner fra en intruktør. Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

Regjeringen startet økningen av midler til vedlikehold med 40 millioner kroner i 2022 og ytterligere 60 millioner kroner i 2023. Fra 2024 foreslår regjeringen å sette av enda 50 millioner kroner, totalt 150 millioner kroner, til vedlikehold av bolig og kvarter. I tråd med langtidsplanen legges det opp til å øke investeringer i bolig og kvarter med 285 millioner kroner. I tillegg prioriterer regjeringen ytterligere 200 millioner kroner i 2024 til investeringer i personellrelatert eiendom, bygg og anlegg for å legge til rette for flere ansatte.

Det er særlig behov for bolig og kvarter knyttet til F-35 og P-8 ved flybasene Ørland og Evenes samt for Hæren i Indre Troms. Satsingen må fortsette i årene fremover, og regjeringen vurderer hvordan et samarbeid med kommunene og private ytterligere kan bidra til å skaffe nok boliger raskere.

– Gode boliger er viktig for å beholde og rekruttere viktig personell, blant annet knyttet til F-35, P-8 og Brigade Nord, sier forsvarsministeren.

Regjeringen setter også av penger til elevforlegning på Værnes knyttet til den vedtatte flyttingen av den tekniske utdanningen i Luftforsvaret fra Kjevik til Værnes. Regjeringen tar sikte på å komme tilbake til Stortinget med et helhetlig prosjekt knyttet til behov som følger av denne flyttingen i investeringsproposisjonen våren 2024.

– I tillegg til nybygg har vi et stort etterslep på vedlikehold. Denne regjeringen mener det er svært viktig å sørge for at våre vernepliktige og ansatte har bygninger med forsvarlig standard, sier forsvarsministeren.

Forsvarsbygg er ansvarlig for å utarbeide en plan for tiltak på kaserner og kvarter i 2024. Tiltakene skal fastsettes i samråd med Forsvaret, tillitsmannsapparatet og vernetjenesten. Mulighet for å frigi bygningsmassen under oppgraderingsperioden er en viktig del av vurderingen. I tillegg vil entreprenørmarkedet kunne ha innvirkning på hva som faktisk er realiserbart. Per nå det planlagt gjennomføring av tiltak på følgende steder:

* Bardufoss

* Dombås

* Haakonsvern

* Jørstadmoen

* Madla

* Porsanger

* Reitan

* Sessvollmoen

* Setermoen

* Skjold

* Sortland

* Sørreisa

* Trondenes

* Værnes

* Ørland