Økt bruk av elektronisk kommunikasjon ved gjeldsinndrivelse

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen åpner for å bruke elektronisk kommunikasjon i flere sammenhenger ved inkasso og tvangsinndrivelse hvor det i dag stilles krav om papir.

Derfor foreslås det i dag endringer i inkassoloven, tvangsfullbyrdelsesloven og tinglysingsloven.

Les lovforslaget her

Forslaget vil åpne for at varsler om inkasso og tvangsinndrivelse kan sendes elektronisk på nærmere vilkår. Også når det gjelder bestemmelsene om tvangsgrunnlag blir det lempet på papirkravene. Dette vil kunne gi ytterligere økonomisk gevinster ved elektronisk tinglysing.

Ved økt adgang til bruk av elektronisk kommunikasjon kan man slippe papirutskrifter, portoutgifter mv. og fysisk arkivering. Det kan legge til rette for mer tidseffektive løsninger, og i noen tilfeller åpne for en mer automatisert dokumenthåndtering.

– Økt digitalisering og teknologisk utvikling gjør det naturlig med denne typen endringer. Det kan også bidra til effektivisering gjennom en utvidet adgang til elektronisk saksflyt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Endringene i tinglysingsloven har sammenheng med innføringen av elektronisk tinglysing. Det foreslås blant annet å endre kravene til innlevering av originaldokument ved sletting av heftelser. Dette vil legge til rette for at flere sletteprosesser kan gjennomføres fullelektronisk, og kan bidra til en enklere, raskere og mindre kostnadskrevende tinglysing.

De av lovendringene som åpner for bruk av elektronisk kommunikasjon på visse områder der krav om fysisk kommunikasjon hittil har sperret for dette, innebærer ikke en plikt til elektronisk kommunikasjon. Adgangen til fortsatt å bruke papir begrenses dermed ikke av forslaget.