Olje- og energiministerens innlegg på pressekonferansen om energikommisjonen

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen holdt dette innlegget på en pressekonferanse i Oslo 11. februar 2022 hvor hun annonserte oppnevningen av Energikommisjonen.

'
Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen på pressekonferansen om Energikommisjonen i Oslo 11. februar 2022. Foto: Ella Ege Bye/OED

Kjære alle sammen,

Norge trenger mer kraft.

Da vår regjering tok over makta i oktober hadde vi et tydelig prosjekt:

Nemlig at tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri.  

Det gikk vi til valg på, fordi vårt prosjekt handler om å:

 • Skape nye, grønne arbeidsplasser
 • Bygge videre på leverandørindustrien, som skaper arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.
 • Og ikke minst, at folk skal ha tilgang på rimelig strøm.

Kjære alle sammen,

Denne vinterens strømpriser har lært oss at det haster.

Årets kraftsituasjon har utløst en stor debatt - både om den kortsiktige situasjonen med ekstraordinære høye kraftpriser, og om retningen norsk kraftforsyning framover.

Opplegget vi presenterer i dag sikrer at vi får en oppfølging av begge deler.

Vi setter i dag ned en energikommisjon som skal se på de grunnleggende dilemmaene i norsk energipolitikk. Kommisjonen skal jobbe med fem hovedpunkter:

Den første dreier seg om hvordan Norge påvirkes av energimarkeder i stor endring. Vi er tilknyttet et skandinavisk og europeisk kraftmarked. Omleggingen går raskt, og det mindre forutsigbart hvordan norske husholdninger og bedrifter påvirkes.  

Det andre kommisjonen skal se på er ulike perspektiver for utviklingen i kraftforbruket. Vi elektrifiser mer og mer av samfunnet. Og det er stadig større interesse fra nye næringer som ønsker etablere industri i Norge.

Kommisjonen skal se på hvordan dette vil påvirke det norske kraftforbruket de neste tiårene.

Kommisjonen skal også se på hva som er potensialet for samfunnsøkonomisk lønnsom kraftproduksjon. Prisen på solkraft har gått kraftig ned den siste tiden. Men også vind, vann og andre energikilder vil være viktige for Norge fremover. Bare se på den store satsingen på havvind vi presenterte tidligere denne uken.

Hvordan vi bygger ut lønnsomme prosjekter på en måte som er akseptable for samfunnet blir derfor én av de viktige oppgavene for kommisjonen å se på. 

Det fjerde kommisjonen skal se på handler om forsyningssikkerheten vår. I Norge har vi store ressurser i regulerbar vannkraft. Men Større elektrifisering og mer væravhengig produksjon kan utfodre kraftsystemet vårt på nye måter.

Regjeringen har sagt at vi ikke skal bygge ut flere mellomlandsforbindelser i denne perioden, men vi må høste erfaringer fra de kablene som kom i drift i Høyre og Frp sin regjeringsperiode. Hvordan disse påvirker forsyningssikkerheten vår, må kommisjonen se nærmere på.

Det femte, og siste, hovedtemaet kommisjonen skal se nærmere på er de sentrale interessemotsetningene i energipolitikken. All kraftutbygging kommer med en pris. Det gjorde den også da Arbeiderpartiet sto i front for å bygge ut vannkraft og kraftmaster i etterkrigstiden. Kraftpolitikk som virkelig bygde landet.

Vi må tilnærme oss disse spørsmålene med kunnskap og ydmykhet. Vi skal lytte til folk, samtidig som vi står fast ved at økt kraftproduksjon er helt nødvendig for fremtiden.

Energikommisjonen skal ledes av Lars Sørgard. Han er professor i økonomi ved Handelshøyskolen i Bergen og er også tidligere konkurransedirektør. Jeg er trygg på at han vil lede kommisjonens arbeid på en solid og god måte. 

I tillegg har kommisjonen følgende medlemmer:

 • Øistein Andresen i Eidsiva Energi
 • Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Sverre Gotaas fra Herøya Industripark
 • Anniken Hauglie fra NHO
 • Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes
 • Silje Ask Lundberg, som frem til i fjor var leder i Naturvernforbundet
 • Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss
 • Samfunnsøkonom Kjell Roland
 • Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi
 • Helene Seim fra Boliden i Odda
 • Liv Monica Stubholt, som er jurist og tidligere har vært statssekretær i Olje- og energidepartementet
 • Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom
 • Are Tomasgard fra LO
 • Arve Ulriksen fra Mo Industripark

Det er viktig for regjeringen at vi kommer raskt i gang med den jobben kommisjonen skal gjøre, og derfor er jeg glad for at vi har fått en godt sammensatt gjeng på 15 personer. Kommisjonen skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet innen 15. desember.

Arbeidet med oppfølgingen av årets kraftsituasjon kan ikke vente.

Vi varsler derfor i dag at regjeringen nå starter et arbeid med en grundig gjennomgang av årsakene til årets situasjon, og en vurdering av risikoen for at liknende situasjoner kan oppstå igjen. I arbeidet skal vi trekke på eksterne ekspertutredninger.

Selv om regjeringen har understreket at vi vil stille opp om de høye kraftprisene vedvarer er det viktig at vi ser på hvordan vi kan redusere sårbarheten for ekstraordinært høye kraftpriser. Vi skal også evaluere strømstønadsordningen som ble innført i år.

Dette arbeidet vil skje parallelt med oppstarten av energikommisjonens arbeid.

Kommisjonen skal gjøre bruk av det kunnskapsgrunnlaget som nå utarbeides. Det er også viktig at kommisjonen baserer sitt arbeid på de vurderinger som nettutvalget vil legge frem før sommeren.

Utviklingen av den langsiktige kraftforsyningen er ikke uten dilemmaer og interessemotsetninger. Det har derfor vært viktig med en bred sammensetning av energikommisjonen som reflekterer dette. Jeg tror dette gir det beste grunnlag for at de å få en reell debatt om de energipolitiske valgene vi står ovenfor i årene fremover.

Jeg ønsker energikommisjonen lykke til med det viktige arbeidet som nå settes i gang.