Olje- og energiministerens innlegg på pressemøte om nettløsninger for vindkraft til havs

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget etter at han mottok to rapporter fra fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Reguleringsmyndigheten for energi (RME) med vurdering av ulike nettløsninger for havvind og av de regulatoriske sidene ved organiseringen av markedsløsningene til havs.

NVE-direktør Kjetil Lund (t.v) overleverer to rapporter til olje- og energiminister Terje Aasland
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund (t.v) leverte to rapporter fra NVE og RME om nettløsninger for vindkraft til havs til olje- og energiminister Terje Aasland på en pressekonferanse i departementet 27. mars 2023. Foto: OED

Sjekkes mot fremføring. 

Først, tusen takk til NVE og RME for et omfattende arbeid som har blitt utført det siste året.

Utredningene av nettløsninger og regulatoriske rammer for havvind i andre fase av Sørlige Nordsjø II er et viktig skritt videre i arbeidet med regjeringens havvindsatsing – og i arbeidet med å styrke den norske kraftproduksjonen i årene framover.

Enkelte har i det politiske ordskiftet tatt til orde for at vi bør utlyse områder for utbygging av havvind - med hybridkabler - uten videre utredninger.

Rapportene vi nå har fått viser med all tydelighet at dette ikke er en god tilnærming.

Hybridkabler påvirker kraftsystemet og aktørene på nye måter, og vi trenger å forstå hvordan vi kan ha en opplyst og god debatt. Ikke minst for å treffe de riktige beslutningene.

Det brede spektret av løsninger NVE har sett på viser at Sørlige Nordsjø II vil gi viktig tilgang på ny produksjon til Sør-Norge, men at det er fordeler og ulemper ved de ulike alternativene.

Fra RMEs arbeid er det klart at det er flere regulatoriske forhold som vi må ta stilling til framover.

Vi vil nå sette oss grundig inn i det omfattende arbeidet som er gjort, men jeg vil være tydelig på at vårt mål er å bruke disse analysene og disse anbefalingene vi nå har fått til å sikre oss på at havvindsatsingen kan komme oss alle til gode.

Å se på hvordan vi får til dette, blir en viktig del av det videre arbeidet med hvordan hybridkabler bør innrettes.

Jeg vil understreke at disse rapportene bare er det første steget.

Nå skal vi blant annet arbeide med de andre landene rundt oss i Nordsjøen om hvordan slike prosjekter skal reguleres, og det tror jeg blir et veldig viktig arbeid i fortsettelsen. Det skal jobbes godt med det.

For meg er det likevel et klart utgangspunkt at den videre utviklingen av havvind skal komme det norske kraftsystemet til gode, samtidig som vi legger til rette for best mulig utnyttelse og lønnsomhet i havvindressursene i hele landet.

Så jeg gleder meg til å lese rapportene, ta tak i det og diskutere det både faglig, men også trekke konklusjoner som står seg politisk, som gjør at vi får et forsterket kraftsystem i Norge.

Og at vi får utnyttet det potensialet som er helt fantastisk når det gjelder havvind.

Så tusen takk for det arbeidet dere nå har gjort så langt.