Omfattende modernisering av kringkastingsregelverket

Kultur- og likestillingsdepartementet foreslår i dag flere lovendringer for å gjennomføre endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet).

Forslagene i proposisjonen innebærer en omfattende modernisering av kringkastingsloven. Det foreslås blant annet at alle fjernsynskanaler og audiovisuelle bestillingstjenester skal utforme programmene sine universelt. Endrede seervaner og TV-mediets sentrale betydning for folk flest tilsier at tiden er overmoden for å utvide kravene om universell utforming til å gjelde alle TV-tjenester.

 - I dag er det bare NRK og de største fjernsynskanalene som har krav til universell utforming. Det vil vi gjøre noe med nå, det er viktig for å sikre et mer inkluderende samfunn, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

I proposisjonen foreslås det flere viktige lovendringer, blant annet:

  • Krav til utforming av bildeprogrammer universelt - ved teksting, tegnspråktolking mv. - skal gjelde for alle tilbydere av fjernsyn og audiovisuelle bestillingstjenester. Konkrete krav vil bli fastsatt i forskrift. Disse vil variere mellom store og små aktører.

  • Krav om at meldinger fra myndighetene i krisesituasjoner skal utformes universelt.

  • Økte krav til uavhengighet for Medietilsynet, Helsedirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter ved tilsyn med norske bestemmelser som gjennomfører AMT-direktivet.

  • Forbud mot at personopplysninger om mindreårige som har blitt samlet inn av en tv-tilbyder (gjennom f.eks. et alderskontrollsystem) benyttes til kommersielle formål, for eksempel direkte markedsføring, profilering eller adferdsbasert reklame.

  • Utvidelse av kringkastingslovens virkeområde til å omfatte videodelingsplattformtjenester. Slike tjenester kjennetegnes ved at tilbyderen ikke har redaksjonell kontroll over innholdet som lastes opp på tjenesten. Tilbydere av videodelingsplattformer må blant annet treffe hensiktsmessige tiltak for å beskytte barn mot skadelig innhold og allmennheten mot visse typer ulovlig innhold.

Regjeringen foreslår ikke at det innføres en medfinansieringsplikt for strømmeaktører i denne omgang, men utelukker ikke at det kan bli aktuelt senere. En eventuell innføring av medfinansieringsplikt må avvente prosessen i OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting.