Foreslår å oppdatere klimamålet i klimaloven

Klima- og miljødepartementet foreslår å oppdatere det lovfestede klimamålet for 2030 i klimaloven til minst 55 prosent utslippsreduksjon i forhold til utslippsnivået i 1990. Dermed vil målet i klimaloven samsvare med det klimamålet Norge har meldt inn under Parisavtalen.

- Vi foreslår å oppjustere klimamålet i klimaloven til 55 prosent utslippsreduksjon for 2030. Lovendringen er en naturlig konsekvens av innmeldingen til FN. Endringen understreker at Norge mener alvor med målet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Lovforslaget innebærer ingen endringer av norsk klimapolitikk, men er en oppfølging av den allerede vedtatte politikken om oppjustert ambisjonsnivå i Norges klimamål for 2030.

Lovendringen endrer ikke forutsetningene for målet og legger i seg selv ingen nye føringer for hvordan Norge skal nå klimamålet. Det er kun selve måltallet i klimaloven § 3 som foreslås endret, fra «50 og opp mot 55 prosent» (det forrige målet under Parisavtalen) til «minst 55 prosent» utslippsreduksjoner sammenlignet med 1990-nivå.