Oppdatert utlysning for havvind i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Som følge av prosessen med å notifisere statsstøtte til havvindområdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord til EFTAs overvåkingsorgan ESA, gjør Olje- og energidepartementet endringer i utlysningen av prosjektområdet for havvind i Sørlige Nordsjø II. Endringene gjøres for å unngå at det forsinker prosessen for tildeling av områdene. For å gi aktørene tid til å følge opp endringene, settes søknadsfristen til 15.november 2023. Dette vil ikke påvirke tidspunkt for auksjon. Samtidig blir framdriftsplanen for utlysningen av prosjektområder i Utsira Nord endret

I den oppdaterte utlysningen til Sørlige Nordsjø II er prekvalifiseringskriteriene for bærekraft og positive ringvirkninger endret til minimumskrav som søkerne må oppfylle. Endringene er nødvendige for at ESA raskt skal kunne godkjenne at det tildeles statsstøtte. Prekvalifiseringskriteriet gjennomføringsevne endres ikke.

– Vi mener vårt opprinnelige forslag er i tråd med retningslinjene for statsstøtte. Vi kunne brukt mer tid med ESA for å få gjennomslag for dette, men det ville forsinket auksjonen på Sørlige Nordsjø II vesentlig. Av hensyn til framdrifta velger vi derfor å gjøre endringer nå. Jeg mener at vi fremdeles ivaretar hensynet til bærekraft og positive ringvirkninger på en god måte gjennom modellen med minimumskrav, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

I utlysningen for prosjektområder i Utsira Nord er modellen slik at prosjektområder skal tildeles basert på kvalitative kriterier og at konkurranse om statsstøtte gjennomføres på et senere tidspunkt som ledd i konsesjonsprosessen. Departementet ønsker å bruke noe mer tid med ESA og Europakommisjonen for å få tilstrekkelig trygghet for at disse tre områdene kan tildeles basert på kvalitative kriterier med en konkurranse om statsstøtte på et senere tidspunkt, slik regjeringen har lagt til grunn. Dette må avklares før departementet kan motta søknader om prosjektområder.

– Vi skal bygge ut havvind på en bærekraftig måte som skaper ringvirkninger. Dette er en viktig del av regjeringens havvindsatsing. Det er bra for Norge, og det er bra for utviklingen av havvind. Det er særlig viktig at vi finner gode modeller som bidrar til utviklingen av flytende havvind. Jeg mener derfor vi må få tilstrekkelig trygghet for at modellen for Utsira Nord er forenlig med statsstøtteregelverket, slik at vi så snart som mulig kan motta søknader og tildele prosjektområder, sier Aasland.

Dette er endringene for Sørlige Nordsjø II:

Dette er endringene for Utsira Nord: