Oppnevning av medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå

Regjeringen har i dag oppnevnt sju medlemmer til Rådet for Statistisk sentralbyrå. Oppnevningen gjelder i fire år fra 1. januar 2024.

Det framgår av statistikkloven § 19 at det skal oppnevnes et bredt sammensatt og uavhengig råd for Statistisk sentralbyrå (SSB). Rådet skal bidra til å styrke ledelsen i SSB ved å gi tilgang på ekstern kompetanse og faglig støtte til administrerende direktør.  

Rådet skal bestå av sju personer med kompetanse som dekker ulike sider ved norsk samfunnsliv. Medlemmene oppnevnes i kraft av egen kompetanse og ikke som representanter for en organisasjon eller virksomhet. Medlemmer av rådet oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på fire år. De kan sitte i maksimalt tre perioder. 

– Statistikk berører oss alle, ikke minst gir det grunnlag for viktige beslutninger som påvirker folk og bedrifter i hele Norge. Rådet for Statistisk sentralbyrå var en nyvinning i den nye statistikkloven som kom i 2020, og har allerede vist seg svært nyttig. Det har spilt en viktig rolle i arbeidet med et nasjonalt statistikkprogram, og vært en nyttig samarbeidspartner i viktige spørsmål, blant annet i saker om personvern og datasikkerhet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).  

Regjeringen har lagt vekt på at rådet bør ha medlemmer med blant annet lederkompetanse, statistikkompetanse, forskerkompetanse, god forståelse av data og IKT og kunnskap om personvern, samt god forståelse av norsk økonomi og av SSBs rolle og samfunnsoppdrag. Det er viktig med en viss kontinuitet i rådet. 

Følgende personer oppnevnes til Rådet for Statistisk sentralbyrå for perioden 2024-2027: 

  • Førsteamanuensis Birger Vikøren (Oslo), leder 
  • Pensjonist Jørgen Elmeskov (København), nestleder 
  • Professor Grete Brochmann (Oslo) 
  • Forskningssjef Wenche Dramstad (Ås)  
  • Professor Oddrun Samdal (Bergen)  
  • Konserndirektør Astrid Undheim (Trondheim)  
  • Virksomhetsleder Helge Veum (Ålesund)