Oppretter Norges største marine verneområde

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i statsråd i dag opprettet Norges største marine verneområde i kommunene Alta, Hasvik og Loppa i Troms og Finnmark fylke. Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer viktig og svært variert natur. Området er viktig for en rekke sjøfuglarter og for kysttorsk.

Lopphavet
Lopphavet marine verneområde består av åpne sjøområder som rommer viktig og svært variert natur. Området er viktig for en rekke sjøfuglarter og for kysttorsk. Foto: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

- Med opprettelsen av dette marine verneområdet skriver vi et lite stykke historie. Lopphavet har naturverdier som vi skal være stolte av. Her har vi åpne havområder med storslått natur. Vi har også unike korallrev og viktige sjøfuglområder. Dette er naturverdier vi ønsker å bevare best mulig for fremtidige generasjoner, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Det nye verneområdet består av ett større område og to mindre delområder, som skal forvaltes i sammenheng, og samlet dekker et areal på 1322 km2. Med dette blir Lopphavet Norges hittil største marine verneområde, på størrelse med bl.a. de tre nasjonalparkene Raet, Ytre Hvaler og Færder til sammen. I verneområdet vil aktivitet som påvirker verneområdet negativt være forbudt. Dette vil bl.a. gjelde aktivitet som innebærer plassering av nye installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring o.l.

Lopphavet marine verneområde
Det nye verneområdet består av ett større område og to mindre delområder, som skal forvaltes i sammenheng, og samlet dekker et areal på 1322 km2. Med dette blir Lopphavet Norges hittil største marine verneområde. Foto: Statsforvalteren Troms og Finnmnark

Fiske

Fiske vil fortsatt være tillatt, med unntak for i to mindre kartfestede korallområder. Innenfor verneområdet vil det være mulighet til å søke om dispensasjon fra verneforskriften for akvakultur som ikke er i strid med verneformålet. I tillegg blir bunntråling forbudt innenfor et område som skal tjene som referanseområde for å studere effekter av reketråling.

- Jeg mener vi med verningen av Lopphavet har fått en god balanse mellom bruk av naturressursene og beskyttelse av verneverdiene. Bærekraftig bruk står sentralt i vår tilnærming, og skal fortsatt være sentralt for å oppnå god og langsiktig forvaltning av våre sjøområder, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

- Prosessen med å opprette dette har tatt lang tid, både fordi alle berørte parter skal hensyntas, og fordi man har stått langt ifra hverandre. Jeg vil særlig takke kommunene Alta, Hasvik og Loppa for konstruktivt samarbeid for å få dette til. Med dette har vi også et godt utgangspunkt for en effektiv forvaltning av det nye verneområdet, sier Barth Eide.

Lopphavet marine verneområde skal forvaltes av et eget verneområdestyre, der kommunene Alta, Hasvik og Loppa, Troms og Finnmark Fylkeskommune og Sametinget skal delta.

Lophelia pertusa
Fiske i Lpophavet vil fortsatt være tillatt, med unntak for i to mindre kartfestede korallområder. Korallrevene i dypet er bygd av steinkoraller og er levested for et fantastisk rikt dyreliv. I Norge er det korallarten Lophelia pertusa som danner rev. Foto: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Norge støtter at minst 30 prosent av havområdene i verden skal bevares gjennom vern eller andre effektive arealbaserte bevaringstiltak. Dette er en viktig sak frem mot FNs naturtoppmøte til høsten.

- Dette er en viktig avgjørelse. Her tar vi hensyn til både vern og kommunenes innspill om å sikre dagens næringsaktiviteter og innbyggernes bruk av området. Å bevare denne naturen i Lopphavet er viktig både lokalt, og for havnasjonen Norge, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.