Oppslutning om FNs bærekraftsmål

FNs koordineringsenhet for matsystem berømmer Norge for aktiv oppslutning om FNs bærekraftsarbeid.

Statssekretær Wenche Westberg (Sp) har hatt  videomøte med Stefanos Fotiou, sjef for FNs koordineringsenhet for matsystem. Temaet var arbeidet med å bedre bærekraften i matsystemene-  nasjonalt og globalt, med særlig vekt på Norges nylige nasjonale dialog og innspill som er samlet i rapporten «bærekraft i det norske matsystemet».   

Stefanos berømmet Norge for å holde tempoet oppe i arbeidet med å øke bærekraften i matsystemet, og for aktiv deltakelse i de pågående globale prosessene som følger opp ambisjonene fra toppmøtene i 2021 og i 2023.

Økt selvforsyning

Westberg viste til innspillene fra nasjonal dialog som verdifulle bidrag til regjeringens arbeid. Hun orienterte også om   regjeringens kommende stortingsmelding om økt selvforsyning som neste ledd i arbeidet med å øke bærekraften i det norske matsystemet.

– Strategien for økt selvforsyning reflekterer innspill fra nasjonal dialog om behovet for å benytte nasjonale ressurser for matproduksjon på en bærekraftig måte, sa Wenche Westberg. Hun understreket også at verdier som nærhet mellom produsent og forbruker var sentrale budskap, både blant ministre under toppmøtet sommeren 2023, og blant deltagere i nasjonal dialog.

Nasjonale planer

FNs bærekraftsmål er tett knyttet sammen, og utgjør en felles global ramme for arbeid med matsystem.

Stefanos Fotiou understreket at helhetlige planer for å øke bærekraft i matsystem  må forankres i alle land.  Blant annet viste han til at nasjonale planer for matsystem må ses i sammenheng med målsetninger knyttet til klimakonvensjonen og til biomangfoldskonvensjonen. Å støtte landenes utarbeiding av nasjonale planer, vil være en prioritert oppgave for enheten fremover.

Statssekretær Wenche Westberg
Statssekretær Wenche Westberg Foto: Torbjørn Tandberg