Pensjonsleverandører kan fortsatt bruke amortisert kost i regnskapet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskriftsregler som viderefører pensjonsleverandørenes adgang til å regnskapsføre visse investeringer til amortisert kost. Bruk av amortisert kost innebærer at de aktuelle investeringene regnskapsmessig kan gi en fast årlig avkastning frem til forfall og dermed redusere pensjonsleverandørenes renterisiko.

Amortisert kost innebærer verdsetting av balanseposter etter opprinnelig avtalte kontantstrømmer, justert for nedskrivninger. Etter gjeldende regler kan investeringer som pensjons­leverandører gjør i visse renteinstrumenter verdsettes i regnskapet til «amortisert kost» i stedet for til «virkelig verdi».  

Adgangen til å bruke amortisert kost strammes i utgangspunktet inn fra 1. januar 2023 ved innføring av den internasjonale regnskaps­standarden IFRS 9. I dag har Finansdepartementet imidlertid fastsatt endringer i reglene som innfører IFRS 9, dette på bakgrunn av et høringsnotat fra Finanstilsynet og innspillene som kom i høringsrunden.

Endringene viderefører pensjonsleverandørenes adgang til å anvende amortisert kost i verdivurdering av nærmere angitte investeringer i kunde- og selskapsregnskapet, som et unntak fra hovedregelen om at finansielle instrumenter skal verdivurderes i samsvar med IFRS 9. Unntaket gjelder ikke konsernregnskapet til foretak som har plikt til, eller som benytter seg av adgang til, å utarbeide konsernregnskap etter IFRS.

Les mer: