Høring - Amortisert kost i kunderegnskapet hos pensjonsleverandører

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap. I høringsnotatet skisserer Finanstilsynet 3 alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke amortisert kost når den internasjonale regnskapsstandarden for finansielle instrumenter (IFRS 9) innføres, og omtaler konsekvensene av de ulike alternativene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.05.2022

Vår ref.: 20/4558

Pensjonsleverandører som forvalter garanterte pensjonsprodukter, investerer pensjons­midlene i ulike aktiva som forvaltes i egne kundeporteføljer. En vesentlig del av obligasjons­investeringer og utlån i kunde­porteføljene regnskapsføres til «amortisert kost».

Finanstilsynet foreslo i et høringsnotat om garanterte pensjonsprodukter (sendt på høring 6. januar 2020) å innføre egne verdsettelsesregler i forsikringsvirksomhetslovgivningen med krav om at alle eiendeler i kundeporteføljene verdsettes til virkelig verdi. Finansdepartementet uttalte 26. mai 2020 at det hadde besluttet å ikke gå videre med forslaget om å fjerne adgangen til verdivurdering av investeringer av kundemidler i obligasjoner og andre utlån til amortisert kost.

Fra 1. januar 2023 endres regnskapsreglene for finansielle eiendeler ved innføring av den internasjonale regnskapsstandarden, IFRS 9, noe som medfører at kriteriene for når amortisert kost kan anvendes, i utgangspunktet strammes inn. Finansdepartementet har derfor bedt om at Finanstilsynet vurderer om adgang til fortsatt bruk av amortisert kost i kunderegnskapene vil kreve regelendringer i lys av endringene i regnskapsreglene.

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat om amortisert kost i pensjonsleverandørers kunderegnskap. I høringsnotatet skisserer Finanstilsynet 3 ulike alternativer som i ulik grad viderefører adgangen til å bruke amortisert kost, og omtaler konsekvensene av de ulike alternativene. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 27. mai 2022.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Marius Østli
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bankenes sikringsfond
Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene
Caritas Norge
Changemaker
Coop Norge SA
Datatilsynet
Deloitte  AS
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
Equinor
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Fiskebåt
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Forsvarsdepartementet
Forum for Utvikling og Miljø
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Industri Energi
Initiativ for etisk handel
Juridisk rådgivning for kvinner
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
Kpmg AS
KS
Kultur- og likestillingsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bitcoin- og Blockchainforening
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Hydro ASA
Norsk Journalistlag
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk takst
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo børs
Oslosenteret
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Plan Norge
Publish What You Pay Norway
Redd Barna
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stiftelsesforeningen
Storebrand
Støttekomiteen for Vest-Sahara
The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yara International ASA
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet