Statsbudsjettet 2024:

Prioriterer støtte til Ukraina og eksportkontroll

Budsjettet for 2024 vil framleis vere prega av krigen i Ukraina. Prioriterte område er humanitær og sivil innsats i Ukraina, ny etat for eksportkontroll og sanksjonar, nordområda og framme av norsk kultur i utlandet.

Støtte til Ukrainas fridomskamp er nødvendig for Europas og Noregs tryggleik. Målet vårt er eit Ukraina som kan bestemme over eiga framtid. Regjeringa foreslår derfor å setje av 15 milliardar kroner gjennom Nansen-programmet til militær, sivil og humanitær støtte i 2024, der halvparten skal gå til ikkje-militær innsats.

– Noreg står saman med Europa og våre allierte i fordømminga av Russlands krigføring i Ukraina og i å støtte det ukrainske folkets legitime forsvarskamp. Det femårige Nansen-programmet for Ukraina viser at Noreg er ein langsiktig støttespelar for Ukraina, og regjeringa foreslår å setje av 7,5 milliardar kroner i sivil og humanitær innsats i 2024. Pengane går til å halde oppe samfunnskritiske funksjonar i Ukraina og redusere dei menneskelege lidingane. Målet er å bidra til gjenoppbygginga av eit trygt og fritt Ukraina, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringa vil opprette ny etat for eksportkontroll og sanksjonar

Regjeringa foreslår 45 millionar kroner i statsbudsjettet til arbeidet med å opprette ein ny underliggjande etat for eksportkontroll og sanksjonar. Både den tryggingspolitiske og teknologiske utviklinga, hyppigare bruk av sanksjonar, og dessutan endringar i trusselbiletet gjer arbeidet meir komplekst. Samla sett stiller desse faktorane større krav til rettleiing og raskare saksbehandling.

Målet er at etaten skal opprettast i 2025 med ansvar for saksbehandling, utferding av eksportlisensar og rettleiing innanfor eksportkontroll og sanksjonar.

– Norsk næringsliv må i aukande grad ta omsyn til sanksjonar og reguleringa av eksport, særleg som følgje av krigen mot Ukraina. Kontroll med eksport av strategiske og sensitive varer, teknologi og kunnskap har blitt viktigare. Saksmengda aukar. Derfor har regjeringa vedteke å opprette ein eigen etat for å styrkje arbeidet med gjennomføringa av sanksjonar og eksportkontroll. Det er viktig for tryggleiken vår, seier Huitfeldt.

Nordområda

Regjeringa foreslår 10 millionar kroner til Nordområdetiltak. Midlane skal gå til å styrkje Noregs leiarskap i Arktisk Råd og nordområdepolitikken til regjeringa, kultursamarbeid i regionen og støtte til organisasjonar som jobbar for framme av menneskerettar i Russland.

– Noregs leiarskap i Arktisk råd 2023-25, og auka internasjonal merksemd om og nærvær i Arktis, aukar behovet for nærvær og synlegheit frå norske styresmakter i regionen. Ei UD-stilling lokalisert ved Arktisk råd-sekretariatet i Tromsø, vil både bidra til å styrkje Noregs leiarskap i rådet og nordområdepolitikken til regjeringa generelt, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

Internasjonal kulturfremje

I tillegg foreslår regjeringa å styrkje satsinga på for å fremje norsk kultur i utlandet med 10 millionar kroner. Dette for å bidra til auka norsk kultureksport, verdiskaping og nettverksarbeid ved norske utanriksstasjonar.

– Vi treng levande og mangfaldig kultur i heile landet. Då Noreg og den norske marknaden i mange tilfelle er for lite, skal vi styrkje internasjonale moglegheiter med 10 millionar kroner. For å fremje norsk kultur utanlands, auke norsk kultureksport og sikre inntekter og arbeidsplassar i heile landet, avsluttar Huitfeldt.