Proposisjon om kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF lagt fram for Stortinget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt fram en proposisjon om kapitalforhøyelse, og statlig lån til Statskog SF.

Statskog SF har, etter fullmakt fra Landbruks- og matdepartementet som eierdepartement, og med forbehold om Stortingets godkjenning, kjøpt AS Meraker Brug for 2,65 milliarder kroner.

Regjeringens forslag i proposisjonen innebærer finansiell tilrettelegging for kjøpet, gjennom forhøyelse av statens innskuddskapital i Statskog SF og ved at staten yter et lån.