Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene:

TBU: Rapport etter mellomoppgjøret 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Beregningsutvalget la i dag fram rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2023». Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør. Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved mellomoppgjøret i 2023 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 5,2 prosent i 2023.

Etter streik og mekling forelå det en forhandlingsløsning 20. april mellom LO og NHO, samt mellom YS og NHO. For industriarbeidere i NHO-bedrifter bidrar resultatet i årets mellomoppgjør til årslønnsveksten i 2023 med 2,1 prosentenheter. Sammen med overhenget til 2023 på 1,4 prosent gir dette en årslønnsvekst fra 2022 til 2023 på 3,5 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

For Virke-bedrifter i varehandel gir garantitilleggene og de avtalte tilleggene et samlet bidrag til årslønnsveksten fra 2022 til 2023 på 0,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget til 2023 på 1,5 prosent gir dette en årslønnsvekst på 2,2 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

I staten gir tarifftilleggene et bidrag til årslønnsveksten i 2023 på 3,5 prosentpoeng. Sammen med overhenget til 2023 på 1,3 prosent gir dette en årslønnsvekst på 4,8 prosent før bidrag fra lønnsglidningen.

For kommuneansatte i alt gir tarifftilleggene et bidrag til årslønnsveksten i 2023 på 3,4 prosentpoeng. Sammen med overheng til 2023 på 1,2 prosent gir dette en årslønnsvekst på 4,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2023.  Sentrale tillegg for stillinger i kapittel 4 i KS-området, bidrar med 4,2 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2022 til 2023. Sammen med et overheng på 1,3 prosent gir dette en årslønnsvekst på 5,5 prosent før bidrag fra lønnsglidningen i 2023. I rammen for 2023-oppgjøret ble det lagt til grunn et overheng på 1,0 prosent, som var overhenget slik det ville vært uten streik i 2022 for undervisningsansatte. Streiken i 2022 trakk årslønnsveksten ned med 0,3 prosentpoeng, og overhenget til 2023 opp med 0,3 prosentpoeng.

For de oppgjørene som er avsluttet gir de avtalte tilleggene på A-dels nivå for Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene et bidrag til årslønnsveksten i 2023 på om lag 1,3 prosentpoeng. Lønnstillegg avtalt i den enkelte virksomhet (B-dels nivå) anslås i gjennomsnitt å gi et bidrag på om lag 2,7 prosentpoeng. Sammen med overhenget på 1,0 prosent gir dette en årslønnsvekst på 5,0 prosent før bidrag fra lønnsglidningen. For flere bedrifter gjenstår fortsatt forhandlinger på B-dels nivå.

Oppgjørene i helseforetakene pågår fortsatt ved avleggelse av utvalgets rapport. Oppgjørene mellom Spekter og henholdsvis LO Stat og YS Spekter er avsluttet og det er enighet i de sentrale forhandlingene med forbundene i Unio og Den norske legeforening i Akademikerne. Bidraget til årslønnsveksten i 2023 fra de oppgjørene som er gjennomført er om lag 2,5 prosentpoeng. Sammen med overhenget på 2,2 prosent gir dette en årslønnsvekst på om lag 4,7 prosent før bidrag fra lønnsglidningen og gjenstående forhandlinger på B-dels nivå.

I mellomoppgjøret for 2023 mellom Finansforbundet og Finans Norge og mellom LO ved Handel og Kontor i Norge og Fagforbundet og Finans Norge, ble det fra 1. mai gitt et generelt tillegg på lønnsregulativet som bidrar med 1,7 prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2022 til 2023. Sammen med overhenget på 1,8 prosent gir det en årslønnsvekst på 3,5 prosent før bidrag fra lønnsglidning i 2023.

Rapporten
Les rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2023»

Kontakt:
For ytterligere opplysninger kontakt utvalgets leder Geir Axelsen, Statistisk sentralbyrå, tlf. 976 36 282 eller e-post: geir.axelsen@ssb.no

Tabell 1.1 Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning1

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Gj.sn.

2018–2022

Industriarbeidere i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,8

3,1

2,0

2,8

3,5

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,1

1,1

1,2

1,0

0,9

1,4

 

- Tarifftillegg

0,5

0,8

0,2

0,7

1,3

2,1

 

- Lønnsglidning

1,2

1,2

0,6

1,1

1,3

 

1,1

Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,8

3,0

2,1

3,1

4,9

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,4

1,4

1,3

1,5

1,2

2,0

 

- Lønnsglidning

1,4

1,6

0,8

1,6

3,7

 

1,8

Virke-bedrifter i varehandel:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,7

3,0

3,64

4,7

3,7

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,8

1,1

1,0

0,8

1,1

1,5

 

- Tarifftillegg

0,1

0,2

0

0,2

0,3

0,5

 

- Garantitillegg

0,5

0,5

0,4

0,1

0,2

0,2

 

- Lønnsglidning

1,3

1,2

2,2

3,6

2,1

 

2,1

Finanstjenester:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,2

3,42

2,9

3,7

5,07

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,0

1,5

1,32

0,9

1,6

1,8

 

- Tarifftillegg

0,7

1,0

0,2

1,1

1,3

1,7

 

- Lønnsglidning

1,5

0,9

1,4

1,7

2,1

 

1,5

Statsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,7

3,83

1,83

2,8

4,3

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

1,5

1,2

0,4

1,6

1,3

 

- Tarifftillegg

1,9

1,5

0,1

1,9

1,8

3,5

 

- Lønnsglidning

0,2

0,7

0,5

0,5

0,9

 

0,6

Kommuneansatte i alt:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,9

3,5

1,7

2,66

3,78

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,4

0,7

1,2

0,3

1,6

1,2

 

- Tarifftillegg

1,0

2,0

0,1

1,8

1,4

3,4

 

- Lønnsglidning

0,5

0,8

0,4

0,6

0,7

 

0,6

Undervisningsansatte i kommunene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,8

3,0

1,25

2,36

3,38

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,3

0,7

1,1

0,2

1,8

1,7

 

- Tarifftillegg

1,2

1,9

0,1

1,9

1,0

3,8

 

- Lønnsglidning

0,3

0,4

-0,1

0,3

0,5

 

0,3

Kommuneansatte eksklusiv undervisningsansatte:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,0

3,7

1,95

2,8

3,98

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

1,4

0,7

1,3

0,4

1,5

1,1

 

- Tarifftillegg

1,0

2,0

0,1

1,7

1,6

3,3

 

- Lønnsglidning

0,6

1,0

0,5

0,8

0,8

 

0,7

Spekter, helseforetakene:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

3,4

3,4

1,8

3,6

4,5

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,9

1,9

1,0

0,8

2,0

2,2

 

- Tarifftillegg

2,1

1,2

0,7

2,0

1,8

2,5

 

- Lønnsglidning

0,4

0,3

0,1

0,8

0,7

 

0,5

Spekter, øvrige virksomheter:

 

 

 

 

 

 

 

Årslønnsvekst

2,9

3,3

1,9

2,9

4,0

 

 

Herav:

 

 

 

 

 

 

 

- Overheng

0,6

0,8

0,9

0,5

0,9

1,0

 

- Tarifftillegg

2,1

2,3

0,8

2,2

2,9

4,0

 

- Lønnsglidning

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

 

0,2

  1. avrunding vil ikke alltid tarifftillegg, overheng og glidning summere seg til det tallet som er oppgitt som samlet årslønnsvekst.
  2. Beregnet ut fra korrigert lønnsnivå for 2019 på grunn av endringer i innrapportering av yrkeskoder fra noen medlemmer av Finans Norge.
  3. Vekst i faste og variable tillegg bidro til økt årslønnsvekst med 0,4 prosentpoeng i 2019. Årslønnsveksten i det statlige tariffområde ekskl. forsvaret er 1,5 prosent i 2020. Vekst i faste og variable tillegg bidrar til økt årslønnsvekst med 0,3 prosentpoeng i 2020.
  4. Bonusutbetalinger trakk årslønnsveksten i varehandel opp med 0,9 prosentpoeng.
  5. Økt antall årsverk i stillingskode «7960 – lærer uten godkjent utdanning», trakk lønnsveksten for undervisningspersonell ned med om lag 0,3 prosentpoeng. Overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene trakk lønnsveksten for øvrige opp med om lag 0,1 prosentpoeng.
  6. For ansatte i konflikt i 2021 ble virkningstidspunktene forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2021 ned med 0,1 prosentpoeng i hele kommunesektoren og med 0,2 prosentpoeng for undervisningsansatte.
  7. Bonus bidro til å trekke opp veksten i årslønnen i Finanstjenester med om lag 1 prosent i 2022, veksten i avtalt månedslønn og uregelmessige tillegg var samlet på om lag 4 prosent.
  8. Lønnsdata for 2022 for arbeidstakere i konflikt er korrigert med kjennelsen i Rikslønnsnemnda. For ansatte i konflikt i 2022 ble virkningstidspunktet forskjøvet. Dette trakk årslønnsvekstanslaget i 2022 ned med 0,2 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, ned med i underkant av 0,8 prosentpoeng for undervisningsansatte, og ned med i underkant av 0,1 prosentpoeng for øvrige ansatte. Konflikten i 2021 har trukket opp årslønnsveksten i 2022 med 0,1 prosentpoeng for kommunesektoren samlet, og opp med 0,2 prosentpoeng for undervisningsansatte.

Kilder: Statistisk sentralbyrå, KS, Spekter, NHO og Kommunal- og distriktsdepartementet