Statsbudsjettet 2024

Regjeringa gir meir støtte til frivilligsentralane

Regjeringa foreslår å auke tilskotet til frivilligsentralar med 38 millionar kroner til 259 millionar kroner i 2024. Med det legg regjeringa til rette for at nye frivilligsentralar blir oppretta og at sentralar som fekk midlar i 2023 får tilskot på same nivå som før.

– Vi held fram satsinga på frivilligsentralane. Dei bidreg til gode lokalsamfunn og møteplassar for aktivitet og frivillig innsats. Vi vil ha gode vilkår for dei over 500 sentralane vi har, og legg i tillegg til rette for enda fleire nye frivilligsentralar, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. 

Regjeringa har allereie prioritert frivilligsentralane ved å få på plass ei øyremerka ordning på Kultur- og likestillingsdepartementet sitt budsjett, og ordninga har blitt styrka i kvart einaste budsjett dei seinare åra. Med den nye tilskotsordninga som vart brukt for første gong i 2023, har 11 nye kommunar fått øyremerka tilskot til frivilligsentralar. 328 av landets 356 kommunar har no frivilligsentralar.

– Frivillig innsats skaper gode lokalsamfunn. Frivilligsentralane bidreg til deltaking, aktivitet og fellesskap i nesten alle kommunane i landet vårt. Dei og er eit bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor, seier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Frivilligsentralane over heile landet er forskjellige og har eit mangfald av aktivitetar som dans, spel, musikk, nabolagskafear, ombruk, språkkafear, matombering og mykje meir.